Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
Telefon: 571 428 731 Email: vospgs.spgs@ped-km.cz Web: http://www.ped-km.cz
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Úvodní slovo ředitele

Místem vzdělávání budoucích pedagogů předškolní a mimoškolní výchovy a sociálních pedagogů je historická budova, která byla postavena v roce 1902 pro českou reálku.
Budova vždy sloužila vzdělávacím účelům.
Tradice současné střední pedagogické školy byla založena v roce 1959, kdy vznikla škola s tímto názvem. Studijní program školy byl rozšířen v roce 1993 vznikem oboru vyššího odborného studia sociální pedagogika.
Během své působnosti si škola vydobyla velmi dobré postavení mezi středními pedagogickými školami v celé republice. Vedle vzdělávací činností postupně rozšiřovala okruh dalších aktivit. Významné bylo zapojení do různých mezinárodních programů a do projektů celoživotního vzdělávání. V rámci projektu UNIV byla předložena k akreditaci řada studijních programů, které se zaměřují nejen na učitelky mateřských škol a vychovatelky, ale i na nejširší veřejnost. Škola funguje také jako metodické a poradenské centrum dalšího vzdělávání.
Velmi úspěšní jsou žáci v národních a mezinárodních soutěžích. Vynikajících výsledků dosahuje dívčí pěvecký sbor, který vyhrál několik mezinárodních festivalů, dvě světové olympiády a úspěšný byl i na dalších mezinárodních a národních soutěžích. Dobrých výsledků dosahují žáci také v soutěžích recitačních, sportovních a hudebních.

Připravenost absolventů

Absolventi školy jsou připraveni pro práci v mateřských školách i v mimoškolní oblasti.
Teoretické studium je vhodně doplněno pedagogickou praxí v mateřských školách a školních družinách, kde žáci získávají potřebné praktické dovednosti a návyky.
Řada z nich pokračuje ve vysokoškolském studiu. Velký zájem mají o učitelské obory pro základní a střední školy a o oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie.

Nabídka dalších služeb

Dobré je i materiální zabezpečení pro žáky. K dispozici je tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku a lezeckou stěnou, posilovna, dvě učebny pro výpočetní techniku s nepřetržitou možností přístupu k internetu, knihovny, studovna, odborné pracovny /pracovna pro výcvik v sociální komunikaci, hudebna, pracovna dramatické výchovy, jazykové učebny/.
Škola nabízí pedagogické i nepedagogické veřejnosti vzdělávací kurzy.

Ostatní informace

V průběhu studia žáci absolvují seznamovací pobyt 1. ročníku a 2 povinné kurzy – lyžařský výcvikový kurz a turistický kurz. Součástí učebního plánu je předmět plavání. Školy nabízí i další pohybové aktivity, např. sportovní gymnastiku, vedení cvičení pro děti. Žáci mají možnost navštěvovat pěvecký sbor a zájemci o výtvarnou výchovu nepovinný předmět Praktikum výtvarné výchovy.

Školné

Školné se neplatí.

Kontakt

Adresa školy

1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Jana Vítková

Telefon

571 428 731

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

65269616

Seznam oborů