Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
Telefon: 571 428 731 Email: vospgs.spgs@ped-km.cz Web: https://www.ped-km.cz/

Úvodní slovo ředitele

Místem vzdělávání budoucích pedagogů předškolní a mimoškolní výchovy a sociálních pedagogů je historická budova, která byla postavena v roce 1902 pro českou reálku.
Budova vždy sloužila vzdělávacím účelům.
Tradice současné střední pedagogické školy byla založena v roce 1959, kdy vznikla škola s tímto názvem. Studijní program školy byl rozšířen v roce 1993 vznikem oboru vyššího odborného studia sociální pedagogika.
Během své působnosti si škola vydobyla velmi dobré postavení mezi středními pedagogickými školami v celé republice. Vedle vzdělávací činností postupně rozšiřovala okruh dalších aktivit. Významné bylo zapojení do různých mezinárodních programů a do projektů celoživotního vzdělávání. V rámci projektu UNIV byla předložena k akreditaci řada studijních programů, které se zaměřují nejen na učitelky mateřských škol a vychovatelky, ale i na nejširší veřejnost. Škola funguje také jako metodické a poradenské centrum dalšího vzdělávání.
Velmi úspěšní jsou žáci v národních a mezinárodních soutěžích. Vynikajících výsledků dosahuje dívčí pěvecký sbor, který vyhrál několik mezinárodních festivalů, dvě světové olympiády a úspěšný byl i na dalších mezinárodních a národních soutěžích. Dobrých výsledků dosahují žáci také v soutěžích recitačních, sportovních a hudebních.

Připravenost absolventů

Absolventi školy jsou připraveni pro práci v mateřských školách i v mimoškolní oblasti.
Teoretické studium je vhodně doplněno pedagogickou praxí v mateřských školách a školních družinách, kde žáci získávají potřebné praktické dovednosti a návyky.
Řada z nich pokračuje ve vysokoškolském studiu. Velký zájem mají o učitelské obory pro základní a střední školy a o oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie.

Nabídka dalších služeb

Dobré je i materiální zabezpečení pro žáky. K dispozici je tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku a lezeckou stěnou, posilovna, dvě učebny pro výpočetní techniku s nepřetržitou možností přístupu k internetu, knihovny, studovna, odborné pracovny /pracovna pro výcvik v sociální komunikaci, hudebna, pracovna dramatické výchovy, jazykové učebny/.
Škola nabízí pedagogické i nepedagogické veřejnosti vzdělávací kurzy.

Ostatní informace

V průběhu studia žáci absolvují seznamovací pobyt 1. ročníku a 2 povinné kurzy – lyžařský výcvikový kurz a turistický kurz. Součástí učebního plánu je předmět plavání. Školy nabízí i další pohybové aktivity, např. sportovní gymnastiku, vedení cvičení pro děti. Žáci mají možnost navštěvovat pěvecký sbor a zájemci o výtvarnou výchovu nepovinný předmět Praktikum výtvarné výchovy.

Dny otevřených dveří

Prosinec byl vždy měsícem otevřených dveří na naší škole. Také letos chceme deváťáky a jejich rodiče nechat nahlédnout do prostor SPgŠ Kroměříž a především – předat důležité informace a inspiraci.

I když je na přihlášky ještě čas, na naši školu se podávají do 1. 3. 2022, doporučujeme prohlédnout všechna instruktážní videa týkající se školní PRAKTICKÉ přijímací zkoušky. Právě tak nejlépe zjistíte, zda splňujete očekávané předpoklady pro studium v oblasti jazykových, hudebně pohybových a intonačních dovedností. Věříme, že i takto virtuálně otevřené dveře do naší školy budou pro vás příjemnou návštěvou! Těšíme se na vás!

Vstupte, prosím virtuálně do naší školy a užijte si nabídku instruktážních videí pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení, upoutávek na jednotlivé předměty i řadu dalších možností, jak si udělat ten nejlepší obrázek o Střední pedagogické škole Kroměříž. Věříme, že se budeme moci setkat také osobně na dnech otevřených dveří. Vše najdete zde:  https://sites.google.com/ped-km.cz/dod

Školné

Školné se neplatí.

Seznam oborů