Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín
Telefon: 577 008 111 Email: info@szszlin.cz Web: https://www.szszlin.cz

Úvodní slovo ředitele

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín je škola s více jak sedmdesátiletou tradicí, která patří mezi významné a respektované střední školy Zlínského kraje. Od začátku své činnosti poskytuje vzdělávání výhradně nelékařských zdravotnických oborů. V současné době jsou vyučovány na střední škole obory Ošetřovatel a Praktická sestra a na vyšší odborné škole Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvování studia umožňuje našim absolventům nastupovat do pracovních pozic v v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby nebo dále pokračovat ve studiu, zpravidla na školách se zdravotnickým zaměřením.

Od 1. 9. 1995 je škola situovaná v nové, moderní budově v Bartošově čtvrti vystavěné podle návrhu významného zlínského architekta Ivana Bergmanna. Výhodou školy je vlastní Domov mládeže a blízkosti Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Vize školy

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnických pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakterizují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Virtuální prohlídka

Připravenost absolventů

Vzdělávací programy připravují žáky pro práci zdravotnic­kých pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci svých kompetencí. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí.

Nabídka dalších služeb

Škola poskytuje knihovní, ubytovací i stravovací služby.

Škola organizuje adaptační pobyty pro žáky 1. a 3. ročníků, kulturně historickou exkurzi v Praze pro žáky 3. ročníků,

Pro žáky a studenty všech ročníků pořádá tematické odborné exkurze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby, divadelní a filmová představení, exkurzi do planetária a Anatomického muzea v Brně.

Pro žáky je každoročně organizován lyžařský a letní výcvikový kurz, v případě zájmu mohou absolvovat i masérský kurz.

Žáci a studenti ve škole mají možnost zapojit se do celé řady mimoškolních aktivit – do Klubu Zdravušek, dobrovolnictví, organizace humanitárních akcí, přípravy a realizace programů pro děti MŠ a žáky ZŠ, Den Země, projekt Mosty, týden zdraví, spolupráce s UNICEF apod.

Škola i Domov mládeže nabízí celou řadu zájmových kroužků (sportovní, vaření, keramiky, diskusní klub ODYSSEIA).

Během školního roku mohou žáci porovnat své znalosti a dovednosti v řadě soutěží (soutěž v klinické propedeutice, psychologická olympiáda, festival kazuistik, soutěž v první pomoci, středoškolská odborná činnost, jazykové soutěže (český, anglický a latinský jazyk), bobřík informatiky…

Budova Domova mládeže je částečně zrekonstruovaná. Na DM je 55 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů, ubytovací kapacity jsou také v prostorách bývalých bytů v přízemí. Pokoje jsou vybaveny novými lůžky s příslušenstvím.

Ubytování na je zajištěno v padesáti pěti dvoulůžkových a šesti jednolůžkových pokojích. Sprchy a toalety jsou společné na každém patře. V celé budově je k dispozici volný přístup k internetu, na pokojích přes Wi-Fi, ubytovaní mají na každém patře studovny vybavené ledničkou a mikrovlnkou. V nejvyšším patře se nachází klubovna využívaná pro společnou zájmovou činnost. Ve spodním patře mohou ubytovaní využívat moderně vybavené fitness centrum. K budově domova mládeže přiléhá zahrada, která je výpůjčce od SMZ. DM také nabízí řadu volnočasových aktivit pro všechny ubytované.

Budova kuchyně je nově zrekonstruovaná, v přilehlé jídelně mohou žáci a studenti odebírat obědy, ubytovaní na Domově mládeže mají zabezpečeno celodenní stravování.

Ostatní informace

Škola se zapojuje do řady rozvojových a mezinárodních programů mezi které patří především Erasmus+, Šablony II, projekt Mosty, Týden zdraví, První pomoc pro každého.

V rámci projektu Erasmus+ škola organizuje stáže žáků a studentů v atraktivních zemích (v uplynulých letech např. Irsko, Litva, Německo, Portugalsko, Turecko, Velká Británie) a s partnery připravuje další výjezdy, např. na Maltu, do Maďarska… Vybraní žáci a studenti absolvují stáže u zahraničních partnerů v rámci odborné krátkodobé mobility. Získané vědomosti a dovednosti uplatní v odborných i všeobecných předmětech.

Žáci 3. ročníků každoročně v lednu organizují reprezentační školní ples s vlastním programem.

Kvalitní vzdělávání žáků a studentů naší školy, stejně jako aktivity školy směrem k laické a odborné veřejnosti, se daří realizovat díky dlouhodobé spolupráci školy s partnery z řad spolupracujících institucí a organizací. Naše škola věnuje spolupráci s partnery maximální pozornost. Na vysoké úrovni je dlouhodobá spolupráce s Krajskou nemocnicí a.s. Zlín., EUC Klinikou Zlín a. s., Naděje Zlín, Charita Zlín, GEMINI oční klinika a.s. a více jak 100 dalších partnerů (poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, občanská sdružení, dobročinné spolky a neziskové organizace).

Úspěchy školy

Žáci a studenti školy se účastní  mnoha soutěží a jiných akcí. Jedná se především o soutěže se zdravotnickou tématikou, soutěže sportovní organizované AŠSK, soutěže vědomostní apod. Také soutěže v poskytování první pomoci.

V roce 2020 získala škola v pražské Lucerně u příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže Sestra roku 2019 cenu Zdravotnická škola roku 2019.

Školné

Na oborech středního vzdělávání se školné nehradí.

Na oborech VOŠ činí školné 3 000 Kč za školní rok. Studentům je propláceno prospěchové stipendium ve výši 1 500 Kč v každém studijním období, ve kterém splní své studijní povinnosti v souladu s podmínkami danými stipendijním řádem. Prospěchové stipendium motivuje studenty k zodpovědnému přístupu ke studiu.

Seznam oborů