Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Telefon: 735 150 070 Email: info@spos.cz Web: https://www.spos.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. působí ve Zlínském kraji od roku 1992 a za tuto dobu si vydobyla silné postavení mezi středními školami ekonomického směru. Do roku 2021 prošlo školními lavicemi přes 4800 studentů, kterým dala škola dobrý základ do jejich dalšího života. Mezi našimi absolventy nejsou jenom úspěšní podnikatelé a ekonomové, jak by se dalo ze zaměření školy usuzovat, ale také vysokoškolští učitelé, hudební skladatelé, spisovatelé, sportovci, redaktoři a další, kteří se uplatnili jak v naší vlasti, tak v zahraničí. Toho bychom nedosáhli bez kvalifikovaných učitelů, jejich erudovanosti a důrazu na kvalitu výuky.

Naše škola nabízí proti jiným školám řadu výhod, mezi které patří například menší počet žáků ve třídách, nadstandardní vybavení, pestré školní i mimoškolní aktivity, individuální přístup pedagogů, četné konzultace pro studenty, spolupráce s rodiči a podobně. Rovněž se snažíme to, aby se žáci cítili ve škole příjemně a mohli se tak dále rozvíjet a zdokonalovat. Velkou devizou je na naší škole mimo jiné zakládání a činnost studentských firem, ve kterých si žáci osvojují základy podnikání v kontrolovaných podmínkách, kde studenti uskutečňují různé projekty a získávají tak první cenné zkušenosti na cestě k samostatnému podnikání.

Další informace o studiu rádi poskytneme zájemcům například na dnech otevřených dveří.
Podrobnější informace o škole získají zájemci na internetových stránkách školy.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připravováni pro budoucí povolání v souladu s odborným zaměřením vzdělávacího programu. Podrobnější informace vyplývají ze skladby předmětů v učebních plánech, které jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Převážná většina absolventů si však rozšiřuje vzdělání studiem na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolventi se uplatní zejména v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech v podnicích nebo organizacích státní správy a samosprávy. Orientují se v účetnictví, právu, marketingu, managementu, uživatelsky ovládají textový a tabulkový editor a další kancelářský software. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Nabídka dalších služeb

Žáci a studenti se mohou účastnit kurzů, workshopů, odborných exkurzí, činnosti studentských firem, zahraničních praxi a dalších akcí, které škola pro zájemce organizuje. V době mimo vyučování mohou pracovat v učebnách na počítačích s bezplatným přístupem k internetu, případně se k němu mohou bezplatně připojit prostřednictvím školní sítě s vlastním zařízením.

Ostatní informace

Ubytování a stravování zabezpečuje pro zájemce Domov mládeže za stejných podmínek, jako pro žáky ostatních škol.

Školné

Roční školné: Čtyřleté denní studium SŠ obor Ekonomika a Podnikání zakončené maturitní zkouškou: 20.000 Kč

Roční školné: Nástavbové studium obor Podnikání  v dálkové formě 15.000 Kč

Vyšší odborné studium:  Cestovní ruch – denní studium: 17.000 Kč

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

info@spos.cz

Telefon

735 150 070

Školní kariérový poradce

Richard Němec

nemec@spos.cz

Zřizovatel

Jiný

IČO

25344412

Seznam oborů