Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Česká 4787, 760 05 Zlín
Telefon: 577 438 565 Email: info@sspgs-zlin.cz Web: http://www.sspgs-zlin.cz/

Úvodní slovo ředitele

Škola si od svého založení r. 1993 vybudovala své postavení v síti odborných škol. Poskytuje čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol v oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost. Učební obor Ošetřovatel je již jen oborem dobíhajícím.

Dále nabízíme – dálkové zkrácené studium v obou maturitních oborech vzdělávání a maturitní zkoušku z jednotlivých předmětů (Pedagogika, Psychologie, Speciální pedagogika).Škola zajišťuje žákům a pedagogickým pracovníkům kvalitní materiální a technické zázemí pro přípravu absolventů. Je situována v příjemném a klidném prostředí sídliště Jižní svahy, ulice Česká 4787, 760 05 Zlín.

Připravenost absolventů

Absolventi školy maturitních oborů se uplatní v praxi, ale mohou studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách pedagogického, psychologického či jiného zaměření. Absolventi tříletého učebního oboru mohou nastoupit do praxe ne se přihlásit k nástavbovému studiu oboru Zdravotnický asistent.

Nabídka dalších služeb

Pro žáky se vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže ve Zlíně. Stravování je poskytováno žákům ve škole dle zájmu. Žáci mohou navštěvovat různé nepovinné předměty, např. znaková řeč, logopedie, konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, výtvarné, sportovní a jiné nepovinné předměty.

Ostatní informace

Škola se aktivně zapojuje do mnoha soutěží např. Pedagogická Poema, Hudební festival, různé literární soutěže. Ve škole v rámci projektu Erasmus se organizuje zahraniční praxe žáků. Škola se zapojuje do projektové činnosti zaměřené jak na materiální vybavení školy tak i na jazykovou přípravu žáků a vyučujících. Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje na úrovni pedagogické praxe a odborného výcviku, vzájemné pomoci při organizování akcí v MŠ, ZŠ či sociálních a zdravotnických zařízeních.

Vzdělávání žáků probíhá v prostorách školy, ulice Česká 4787, Zlín. Zde probíhá vzdělávání jak ve všeobecně vzdělávacích, tak v odborných předmětech. Pro odborné předměty jsou zabezpečeny odborné učebny (hudebny, výtvarná učebna, místnost pro výuku osobnostní a dramatické výchovy, výpočetní techniku, tělocvična a venkovní hřiště, odborná učebna pečovatelství pro obor SČ), které jsou vybaveny moderními vyučovacími pomůckami včetně  dataprojektoru a PC. V blízkosti odborných učeben mají vyučující své kabinety.

Pro vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou určeny kmenové učebny, ve dvou jsou nainstalovány interaktivní tabule ve všech zbývajících je dataprojektor a PC.

Ve všech prostorách školy je dostupná WIFI, využívá se připojení k výuce jak učiteli, tak žáky. Ve výuce lze využívat plně připojení jak na notebooky, tak na mobilní telefony.

Koncepce školy počítá s digitalizací výchovně vzdělávacího procesu. Tato byla zahájena výukou 1. ročníků od září 2022, kde je požadováno od žáků mít vlastní notebooky do výuky. Všem vyučujícím byly zakoupeny notebooky, absolvovali školení k využití digitální techniky a k novým formám výuky.

V jednotlivých předmětech jsou využívány dle doporučení vyučujících studijní texty a literatura. Vyučující průběžně aktualizují nové doporučené studijní materiály pro žáky, využívají moderní učební pomůcky a techniku.

Speciálně je vyčleněna a vybavena počítačová učebna pro výuku výpočetní techniky.

Od prosince r. 2021 je nově zbudována a na základě požadavků praxe vybavena odborná učebna praktického vyučování. Určena zejména pro polytechnickou výchovu, matematickou pregramotnost, enviromantální výchovu odbornou i učební praxi. Ve š. r. 2022-23 zde budou mimo uvedené probíhat ukázkové hodiny pro děti partnerských MŠ.

Škola disponuje školní knihovnou, kde jsou žákům i vyučující k dispozici nejenom tituly povinné četby. Žáci v ní mají k zapůjčení i různé typy textů a odborných publikací. Zároveň nově vznikla knihovna odborné literatury, která je velmi kvalitně zásobena texty zaměřenými na pedagogiku, psychologii, didaktiku, ale i literaturu pro děti a mládež, v níž najdou žáci plno inspirace, moderní, nové autory.

Učební praxe je realizována ve smluvních zařízeních MŠ v rámci města Zlína či ve smluvních sociálních zařízeních.

Seznam oborů