Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Tyršova 874, 763 12 Vizovice
Telefon: 577 599 311 Email: souviz@souviz.cz Web: https://www.souviz.cz/

Úvodní slovo ředitele

SŠ oděvní a služeb Vizovice je mezinárodně certifikovanou školou u IES London se získaným ratingem BBB jako: ” Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce”. Je školou komunitní a otevřenou, s více jak 100 letou tradicí. Příjemný školský areál, multimediální učebny, moderně a nadstandardně vybavená pracoviště odborného výcviku, kvalifikovaný a odborný pedagogický sbor, úzká spolupráce s odbornými firmami – to je záruka profesní přípravy nejvyšší kvality.

Připravenost absolventů

Škola připravuje odborníky ve službových oborech. Bohatá spolupráce se sociálními partnery škole umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu práce. Absolventi s výučním listem se úspěšně uplatňují v malých a středních subjektech v pozici zaměstnanecké i zaměstnavatelské anebo pokračují v nástavbovém studiu příslušného oboru nebo v oblasti podnikání v oboru. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s příslušným zaměřením. Každý absolvent může požádat o vydání certifikátu IES, který prostřednictvím ratingu dokladuje úroveň školy na které žák studoval, v několika jazycích specifikuje profil absolventa, jeho odborné znalosti a dovednosti a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo výučním listem ucelenou dokumentaci pro jejich budoucího zaměstnavatele v tuzemsku i v zahraničí.

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní domov mládeže, školní kuchyň s jídelnou, pracoviště odborného výcviku v Kroměříži, Otrokovicích, ve Zlíně, ve Vizovicích a ve Vsetíně. Zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity tvoří velká tělocvična, posilovna, klubovny, knihovna a venkovní hřiště. Žáci mají nonstop přístup na PC s internetem. Pro širokou veřejnost je škola také místem celoživotního vzdělávání.

Ostatní informace

Žáci všech oborů vzdělání se pravidelně účastní různých přehlídek a olympiád a celostátních i mezinárodních odborných soutěží, v nich každoročně získávají přední umístění. Škola pracuje v několika celostátních svazích a asociacích, např. Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, Asociace kadeřníků a kosmetiček ČR, Unie kosmetiček ČR, Komora fotografů apod. Škola spolupracuje se zahraničními školami a podílí se na mezinárodních projektech např. Erasmus+.
Po celou dobu studia mají žáci možnost navštěvovat různé kroužky ve škole i na domově mládeže. Mohou se zapojit do různých prezentací školy spojených s modelingem a vizážistikou.

Školné

Školné se nehradí.

Seznam oborů