Střední škola Kostka s.r.o.

Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 415 832 Email: info@kostka-skola.cz Web: http://www.kostka-skola.cz/
Střední škola Kostka s.r.o.

Úvodní slovo ředitele

Jako nejsou na světě dva stejní lidé, nejsou ani dvě stejné školy. Každá má jinou filozofii, jiné prostory, jinou atmosféru, jiné klima, jiný soubor cílů, učí se v nich jiní žáci a studenti, pracují v nich jiní lidé …Vtisknout škole tvář a osobitost, a naplnit ji smysluplným obsahem, je hlavním posláním těch, kteří za její vedení a rozvoj odpovídají. Když první absolventi naší školy opouštěli po maturitě své lavice, připadali v polovině 90. let minulého století mnohým přespříliš sebevědomí, otevření, málo pokorní, tvrdí v prosazování svých názorů, cílů a představ. Oproti šedé uniformitě absolventů postsocialistických škol, s režimem ubíjejícím individualitu studentů, působili trochu jako z jiného světa.

Protože drtivá většina absolventů je s námi v neustálém kontaktu, máme dobrý přehled o tom, jak se jim dnes daří. Ve škole je populární třeba příběh maminky Petry Kamencové, která přivedla svoji dceru do školy s tím, že je velice nesmělá, jak se říká, kde ji postavíš, tam ji najdeš…… a Petru jsme za pár let našli ve finále Miss ČR. A kdybychom hledali dál, nalezneme dnes stovky a tisíce našich absolventů na pracovních místech, která nás naplňují hrdostí – s našimi absolventy se setkáme u mezinárodního měnového fondu, ve službách ministerstva zahraničí, v mezinárodním syndikátu novinářů, u firem v Austrálii, na Novém Zélandu, v USA, Kanadě, v zemích EU, v Moskvě…… a samozřejmě i u nás doma.

Přestože většina absolventů školy nepochází ze Vsetína, nezapomínají na svoji střední školu, a tak co chvíli probíhají srazy absolventů, co chvíli někdo z absolventů sedí s pedagogy ve sborovně a povídá si s nimi o tom, co bylo, je a bude…

Průběh a filozofie vzdělávání jsou totiž nastaveny tak, aby podvědomě podporovaly sounáležitost pracovníků, studentů a rodičů se školou, a vytvářely k ní v jejich podvědomí pozitivní vztah – sem patřím, jsem součástí této školy, tady je moje komunita, tady získám informace, tady se cítím dobře a svobodně, tady si mě váží, zde získám pomoc i prostor pro seberealizaci…

Úkolem všech pracovníků je vytvářet tvůrčí a zároveň přátelskou atmosféru, přičemž výsledků ve vzdělávání nesmí být dosahováno přes strach a obavy studentů, neboť takový způsob je sice donutí naučit se dané učivo, ale ve svém důsledku demotivuje, student si neumí nic vlastního k problematice přidat a nedokáže naučenou problematiku v praxi použít a využít. Navíc si v rámci obav a strachu osvojí způsob jednání, kdy se bude celý život místo samostatného myšlení a rozhodování nepřetržitě u jiných lidí ujišťovat, zda dělá to či ono dobře. Takový přístup omezí osobnostní rozvoj studenta, a až na výjimky, dané povahou některých disciplín a činností, je direktivní způsob výuky v naší škole nepřípustný.

Nabídka dalších služeb

NULTÝ ROČNÍK

7. listopadu 2020 (So) 5. prosince 2020 (So) 16. ledna 2021 (So) 6. února 2021 (So)

Projekt pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠ, kteří uvažují o studiu naší školy, mají podánu předběžnou přihlášku
nebo nás chtějí jen navštívit. V kruhu svých vrstevníků mají účastníci jedinečnou možnost seznámit se
s prostředím školy, jejími pedagogy a „okusit” atmosféru Kostka školy.

Více informací o dnech otevřených dveří najdete na webových stránkách školy.

Školné a stipendia

Informace o školném a stipendiích naleznete na webových stránkách školy.

Seznam oborů