Střední průmyslová škola Zlín

tř. Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín
Telefon: 577 005 311 Email: reditel@spszl.cz Web: https://www.spszl.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední průmyslová škola Zlín je škola s dlouholetou tradicí ve výchově a vzdělávání, která připravila do života tisíce svých absolventů. A připravila je opravdu velmi dobře. Svědčí o tom značné množství našich absolventů s vysokoškolským vzděláním, kteří se skvěle uplatnili v praktickém životě i v náročných řídících a manažerských funkcích. Jsou mezi nimi desítky učitelů středních i vysokých škol, řada vědeckých pracovníků i těch, kteří se uplatnili ve veřejném i politickém životě naší společnosti.

Od samého založení školy v roce 1933 firmou Baťa platilo a platí dodnes, že technicky vzdělaní absolventi vždy našli snadno dobré uplatnění nejen ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných, a dokonce i v oborech zdánlivě velmi vzdálených. Studium technických oborů je vybaví schopnostmi logicky uvažovat, dojít k podstatě věci, orientovat se v odborných informacích, být pečlivý a důsledný. A to jsou samozřejmě ty nejlepší předpoklady pro úspěšnou profesní dráhu. Proto je i naším cílem vychovávat budoucí absolventy k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti – to vše podepřené aktivní znalostí cizích jazyků a počítačovou gramotností.

Nehodláme však předstírat, že studium technických oborů je jednoduchou záležitostí. Víme, že ten, kdo se pro ně rozhodne, volí tu náročnější cestu. Přesto doufáme, že ji volí s vědomím a přesvědčením, že přinese odpovídající kvalitní výsledek v podobě hodnotného vzdělání. To, že naše škola připravuje své absolventy na vysoké úrovni, se potvrdilo ze zveřejněných výsledků společné části maturitních zkoušek. V loňském školním roce jsme patřili mezi školy s nejvyšším počtem úspěšných maturantů v našem kraji (94% úspěšnost našich maturantů u státní maturitní zkoušky). Tyto výsledky ještě umocňuje fakt, že jsme škola s nejvyšším počtem maturantů ve Zlínském kraji.

Vaše případné rozhodnutí ucházet se o vzdělávání na Střední průmyslové škole Zlín znamená zcela jistě volit náročnou cestu, ale zároveň jistotu kvalitního vzdělání s dobrým předpokladem úspěšného zvládnutí studia bez obav ze státní části maturitní zkoušky. Jedná se o důležité rozhodnutí, kterého jistě nebudete litovat, neboť vystudujete technický obor, o jehož absolventy je a v budoucnosti bude na trhu práce zájem. Tuto skutečnost potvrzují i údaje z úřadu práce, kde v loňském roce dosáhla nezaměstnanost našich absolventů technických oborů jen 1,3 %.

Připravenost absolventů

Absolventi všech oborů naší školy jsou připraveni jak pro další studium na vysoké škole, tak i pro nástup do praxe. Samozřejmostí jsou odborné znalosti studovaného oboru, znalost jazyků a počítačová gramotnost.
Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky.

Nabídka dalších služeb

Ubytování žáků je možné v Domově mládeže při SPŠP-COP Zlín. Žákům je k dispozici rovněž bufet a školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel.

Ostatní informace

Do nabídky volnočasových aktivit patří celá řada sportovních i vzdělávacích kroužků, autoškola a služby informačního centra s knihovnou. Škola pořádá již od roku 1998 pravidelné výměnné pobyty s partnerskou školou podobného zaměření v belgickém Izegemu. Pro sportovní vyžití studentů slouží sportovní hala, posilovna a atletický stadion. Součástí výuky jsou lyžařské (v ČR i v zahraničí), vodácké a cyklistické kurzy.

1. ročník – adaptační kurzy pořádáme v průběhu měsíce září pro všechny třídy prvních ročníků naší školy ve spolupráci s o. s. Atmosféra.

2. ročník – lyžařské výcvikové kurzy jsou zařazeny do školních vzdělávacích programů a tvoří nedílnou součást vyučování. V současné době jezdíme do lyžařského střediska Karlov v Jeseníkách a Vranča v Beskydech.

3. ročník – SPŠ Zlín realizuje každoročně v měsíci dubnu (již od roku 1998) vzájemné výměny žáků se střední školou obdobného zaměření v belgickém městě Izegem, které je zároveň partnerským městem Zlína. Vzájemná spolupráce, která je založena na pobytech žáků v partnerských školách s ubytováním v rodinách, vede ke zdokonalení jazykových i odborných dovedností. Na konci školního roku organizujeme sportovní vyžití našich žáků ve formě vodáckých a cyklistických kurzů.

4. ročník – v měsících září a říjen probíhají poznávací a kulturní výlety jednotlivých tříd do Prahy. Poslední akcí je pro mnohé žáky výběrový lyžařský kurz, který škola pořádá obvykle během prosince v lyžařském středisku Santa Caterina v Itálii.

Mezi další akce, kterými škola doplňuje výukový proces, patří pravidelné předvánoční výlety do Vídně, školní liga ve fotbalu, floorbalu, turnaj smíšených družstev ve volejbalu a další.

Školné

Školné se nehradí.

Kontakt

Adresa školy

tř. Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín

Ředitel školy

Ing. Radomír Nedbal

Telefon

577 005 311

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559482

Seznam oborů