Střední odborná škola sv. Jana Boska

Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 504 581 Email: sosbosko@sosbosko.cz Web: http://www.sosbosko.cz/

O škole

Střední odborná škola sv. Jana Boska je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Škola vychází vstříc především na žákům z věřících rodin, je však otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její hodnoty. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

Učební obory

 • Lesní mechanizátor 41-56-H/01 – tříletý učební obor s výučním listem
 • Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  – tříletý učební obor s výučním listem
 • Zemědělec – farmář 41-51-H/01  – tříletý učební obor s výučním listem
 • Zahradník 41-52-H/01 tříletý učební obor s výučním listem

Nástavbové studium

 • Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 dvouleté nástavbové studium s maturitou
 • Zahradnictví 41-54-L/51 dvouleté nástavbové studium s maturitou

Co můžete očekávat

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve. Jsme přesvědčeni, že obě tyto složky výchovy a vzdělávání jsou nerozlučně spojeny a že pouze osobnostně rozvinutý, zralý a v plném smyslu slova dospělý člověk je schopen se úspěšně začlenit do společnosti a účinně profesně uplatnit.

Chceme u našich žáků rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.

Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému, který se opírá o 3 základní pilíře: rozum – náboženství – laskavost.

Hodnoty školy

 1. Víra, odbornost a celkový růst žáků
 2. Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
 3. Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)
 4. Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
 5. Spolupráce s rodiči a absolventy školy
 6. Příjemné a výchovné prostředí

Domov mládeže

Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium i rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k jeho smysluplnému využívání individuálně i v kolektivu. Pravidelně se účastní duchovních aktivit a mají stálou možnost rozhovoru s knězem a duchovního doprovázení.

Odborný výcvik

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i schopnost samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.

Volný čas

Škola usiluje o komplexní výchovné působení, které zahrnuje i volný čas žáků. Proto škola zřizuje i Středisko volného času, jehož nabídka zahrnuje především aktivity zaměřené na poznávání přírody a pobyt v ní, tak aby žáci získávali k přírodnímu prostředí nejen profesní, ale rovněž osobní vztah a učili se respektu a úctě k hodnotám Božího stvořitelského díla.

Seznam oborů