Odborné učiliště Kelč

č. p. 1, 756 43 Kelč
Telefon: 571 641 321 Email: oukelc@oukelc.cz Web: https://www.oukelc.cz/

Úvodní slovo ředitele

Odborné učiliště jako střední škola zřízena podle odst. 9 § 16 školského zákona, připravuje žáky pro dělnické profese ve strojírenství, stavebnictví, v sociálních službách, v obchodě a zemědělství. Tříleté obory vzdělání jsou zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a absolvent získá střední vzdělání s výučním listem. Výstupem praktické školy dvouleté je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Po dobu studia jsou žákům zapůjčeny učebnice, pracovní oděv, nářadí a ochranné pomůcky. Teoretická výuka je realizovaná v prostorách školy, odborný výcvik je organizován v areálu učiliště nebo na smluvních pracovištích u konkrétních zaměstnavatelů. Nedílnou součásti výuky jsou tematické zájezdy, profesně zaměřené exkurze, odborné a sportovní soutěže, kulturní a společenské akce.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připraveni uplatnit se na trhu práce ve vyučených a příbuzných oborech.

Nabídka dalších služeb

Součástí školy je vlastní internát a školní jídelna – ubytování 600 Kč/měsíc, celodenní strava 75 Kč za den, cena samostatného oběda je 25 Kč. V rámci internátu nabízíme velké množství volnočasových aktivit

Ostatní informace

Výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní technikou – počítačem s dataprojektorem, vizualizérem, interaktivní tabulí a připojením k internetu. Škola dosahuje významných úspěchů v přehlídkách odborných dovedností zámečnického, zednického, pečovatelského, prodavačského i zahradnického oboru vzdělání.

Školné

Jsme školou státní, vzdělávání poskytujeme bezplatně.

Kontakt

Adresa školy

č. p. 1, 756 43 Kelč

Ředitel školy

Mgr. Renata Ryšková

Telefon

571 641 321

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843318

Seznam oborů