Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 755 555 Email: oavalmez@oavm.cz Web: http://www.oavm.cz
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Úvodní slovo ředitele

Škola umožňuje žákům vybrat si jeden ze tří oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademii, Informační technologie nebo Veřejnosprávní činnost, ukončených maturitní zkouškou. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole, obor Informační technologie v podnikové praxi, což je obor specializovaný na moderní informační technologie a jeho absolventi získávají titul Diplomovaný specialista.

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu vysokoškolských bakalářských vzdělávacích programů. Podle svého zájmu si mohou vybrat ze studijních oborů realizovaných ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava: Ekonomika podniku v prezenční formě a Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě.

V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě bakalářských kombinovaných studijních programů, realizovaných ve spolupráci s UP Olomouc, Univerzity třetího věku, Univerzity zájmového vzdělávání a řady akreditovaných specializačních a rekvalifikačních kurzů.

Nezapomínáme ani na seniory, kteří mají zájem o další studium. Škola poskytuje zájemcům možnost vzdělávat se od patnácti let po vysokoškolskou promoci, během své kariéry se dále profesně zdokonalovat v bohaté nabídce vzdělávacích programů pro dospělé, následně se pak vrátit ke studiu a obohatit své vědomosti a zkušenosti i v pokročilejším věku.

Připravenost absolventů

Absolventi oboru Obchodní akademie se uplatní zejména jako zaměstnanci v oblasti profesí orientovaných na ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti subjektů všech právních forem (např. typové pozice – ekonom, účetní, mzdový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista).

Absolventi oboru Informační technologie se mohou uplatnit na pozicích technika IT, pracovník uživatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátor počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků,
webkodérů a webdesignerů.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost jsou připraveni zejména k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy, pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy.

Absolventi se uplatní také jako podnikatelé v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností.
Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Nabídka dalších služeb

  • Školní informační centrum vybavené knihovním fondem, odbornými časopisy a přístupem do znalostních databází
  • Pracoviště školního psychologa poskytuje kariérové poradenství, individuální a skupinové konzultace jak žákům, tak rodičům
  • V oblasti mezinárodní spolupráce škola organizuje pro studenty v rámci projektu Erasmus+ studijní pobyty, jazykové pobyty, odborné praxe a stáže v Anglii, Finsku, Itálii, Německu, Rakousku. Také pedagogové ale i nepedagogičtí pracovníci školy vyjíždějí v rámci programu Erasmus+ na partnerské školy ve Finsku, Itálii, Lotyšsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Turecku. Dlouholetá je spolupráce s Obchodní akademií Martin na Slovensku.

Ostatní informace

Obchodní akademie je státní škola, délka studia je 4 roky, forma studia – prezenční (denní) studium. Má k dispozici 27 kmenových tříd a 17 specializovaných učeben pro odborné a dělené předměty. Pro výuku předmětů v oblasti informatiky, výpočetní techniky, účetnictví a jiných odborných předmětů má škola k dispozici 10 standardních počítačových učeben, které jsou vybaveny 16 počítači, přičemž jedna učebna je vybavena 25 počítači. Všechny počítače jsou zapojeny do školní počítačové sítě a celá školní síť je napojena na internet.

Jazyková výuka je realizována ve 4 specializovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny videotechnikou, repro-technikou a multimediálními počítači.

Pro samostudium mají žáci k dispozici studovnu s knihovnou. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je školní jídelna.

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Aleš Kubíček

Telefon

571 755 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843504

Seznam oborů