Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Masarykova 101/18, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 755 555 Email: oavalmez@oavm.cz Web: https://www.oavm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Škola umožňuje žákům vybrat si jeden ze čtyř oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademii, Ekonomické lyceum, Informační technologie nebo Veřejnosprávní činnost, ukončených maturitní zkouškou. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole, obor Informační technologie v podnikové praxi, což je obor specializovaný na moderní informační technologie a také ekonomicky zaměřený obor Podnikání malé a střední firmy. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista.

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu vysokoškolských  vzdělávacích programů.

V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě bakalářských kombinovaných studijních programů, realizovaných ve spolupráci s UP Olomouc, Univerzity třetího věku, Univerzity zájmového vzdělávání a řady akreditovaných specializačních a rekvalifikačních kurzů.

Nezapomínáme ani na seniory, kteří mají zájem o další studium. Škola poskytuje zájemcům možnost vzdělávat se od patnácti let po vysokoškolskou promoci, během své kariéry se dále profesně zdokonalovat v bohaté nabídce vzdělávacích programů pro dospělé, následně se pak vrátit ke studiu a obohatit své vědomosti a zkušenosti i v pokročilejším věku.

Připravenost absolventů

Absolventi oboru Obchodní akademie se uplatní zejména jako zaměstnanci v oblasti profesí orientovaných na ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti subjektů všech právních forem (např. typové pozice – ekonom, účetní, mzdový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista).

Absolventi oboru Ekonomické lyceum získají v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů znalosti v míře, která se blíží učivu na gymnáziích. To jim umožní širší volbu dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách. Získají také klíčové dovednosti a odborné znalosti, na jejichž základě se mohou úspěšně zapojit do praxe a zvládnout profese středních ekonomických pracovníků.

Absolventi oboru Informační technologie se mohou uplatnit na pozicích technika IT, pracovník uživatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátor počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků,
webkodérů a webdesignerů.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost jsou připraveni zejména k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy, pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy.

Absolventi se uplatní také jako podnikatelé v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností.
Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Nabídka dalších služeb

  • Školní informační centrum vybavené knihovním fondem, odbornými časopisy a přístupem do znalostních databází
  • Pracoviště školního psychologa poskytuje kariérové poradenství, individuální a skupinové konzultace jak žákům, tak rodičům
  • V oblasti mezinárodní spolupráce škola organizuje pro studenty v rámci projektu Erasmus+ studijní pobyty, jazykové pobyty, odborné praxe a stáže v Anglii, Finsku, Itálii, Německu, Rakousku. Také pedagogové ale i nepedagogičtí pracovníci školy vyjíždějí v rámci programu Erasmus+ na partnerské školy ve Finsku, Itálii, Lotyšsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Turecku. Dlouholetá je spolupráce s Obchodní akademií Martin na Slovensku.

Ostatní informace

Obchodní akademie je státní škola, délka studia je 4 roky, forma studia – prezenční (denní) studium. Má k dispozici 27 kmenových tříd a 17 specializovaných učeben pro odborné a dělené předměty. Pro výuku předmětů v oblasti informatiky, výpočetní techniky, účetnictví a jiných odborných předmětů má škola k dispozici 10 standardních počítačových učeben, které jsou vybaveny 16 počítači, přičemž jedna učebna je vybavena 25 počítači. Všechny počítače jsou zapojeny do školní počítačové sítě a celá školní síť je napojena na internet.

Jazyková výuka je realizována ve 4 specializovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny videotechnikou, repro-technikou a multimediálními počítači.

Pro samostudium mají žáci k dispozici studovnu s knihovnou. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je školní jídelna.

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Masarykova 101/18, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Aleš Kubíček

Telefon

571 755 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843504

Seznam oborů