Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Telefon: 575 750 300 Email: posta@mgvsetin.cz Web: https://www.mgvsetin.cz/
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Úvodní slovo

Gymnázium ve Vsetíně bylo založeno v roce 1928, zdravotnická škola byla otevřena v roce 1951. Od roku 2013 tvoří obě instituce celek s názvem Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.

Jsme škola se silnou tradicí a pevnou vazbou ke Vsetínu a jeho okolí. V pěti oborech se u nás vzdělává více než 800 žáků a studentů středního a vyššího odborného stupně. Pedagogický sbor tvoří přes 70 kvalifikovaných vyučujících, našimi spolupracovníky jsou také externisté z řad lékařů a dalších profesí.

Našim žákům a studentům pomáháme získat všeobecný vzdělávací základ, rozvíjíme jejich individuální studijní předpoklady, podporujeme je v oblastech jejich zájmu a připravujeme je tak na další studium či výkon zvoleného povolání.

Své vzdělávací služby poskytujeme vždy na nejvyšší možné úrovni s odkazem k bohaté historii a úspěchům školy, se znalostí moderních vzdělávacích trendů a v souladu s potřebami našich žáků a studentů. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby u nás nacházeli pochopení a podporu, aby byli přísní k sobě a tolerantní k druhým a aby byli na svou školu hrdí.

 

Profil absolventa

Absolvent gymnázia

·      je připraven k úspěšnému zvládnutí studia na vybrané české nebo zahraniční vysoké škole

·      bezpečně ovládá dva cizí jazyky (AJ + ŠJ/FJ/NJ/RJ)

·      má široký vědomostní základ a ucelené znalosti v oblastech svého individuálního zájmu

·      v přístupu k řešení teoretických i praktických úkolů uplatňuje samostatnost, tvořivost a originalitu

·      v ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správně

·      nalézá, kriticky hodnotí, třídí a prezentuje informace, aktivně využívá moderní techniku

·      dokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návyky

·      je čestný, pracovitý a ohleduplný

Absolvent zdravotnické školy

·      je připraven k výkonu zvolené zdravotnické profese a k dalšímu prohlubování své kvalifikace

·      má pevně osvojené nezbytné odborné znalosti a potřebné pracovní dovednosti

·      v přístupu k řešení svěřených úkolů uplatňuje samostatnost, spolehlivost a pečlivost

·      při práci s pacienty či klienty je trpělivý a empatický, respektuje lidskou důstojnost

·      v ústním i písemném projevu vyjadřuje se přesně a výstižně, odborně i jazykově správně

·      efektivně pracuje s odbornými informacemi, ovládá moderní techniku

·      dokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návyky

·      bezpečně ovládá anglický jazyk

·      je čestný, pracovitý a ohleduplný, dbalý slibu a odkazu Florence Nightingalové

Doplňující informace

Přes svou velikost škola vyniká rodinnou atmosférou, individuálním přístupem, podporou svým žákům a studentům a vstřícným přístupem vyučujících. Navíc máme krásné školní budovy na náměstí v centru města (2 minuty od nádraží ČD a ČSAD), moderní vybavení a pomůcky, skvělou spolupráci s městem a externími partnery (v případě zdravotnické školy zejména Vsetínskou nemocnicí a. s. a Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí), vynikající jídelnu a mnoho dalšího. Žáky a studenty vzděláváme ve 3 maturitních oborech (Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté a Zdravotnický asistent/Praktická sestra) a v učebním oboru Ošetřovatel, současně poskytujeme i vzdělání na vyšší odborné škole v oboru Všeobecná sestra.

Naši žáci mají dále k dispozici divadelní soubor, pěvecké sbory, školní sportovní klub, mohou se také zapojit do činnosti Centra pro talentovanou mládež nebo do programu Cena vévody z Edinburghu.

 

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Seznam oborů