Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Lesní čtvrť 1364, 760 01 Zlín
Telefon: 577 585 111 Email: gz@gymzl.cz Web: https://www.gymzl.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť je moderní, nadstandardně vybavená střední škola, sídlící v příjemném prostředí nedávno rekonstruovaného areálu. Nabízí čtyřleté i osmileté studium všeobecného zaměření s profilací studentů formou propracovaného systému volitelných předmětů, zakončené maturitní zkouškou.
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Jednoduchá cesta nikam nevede“, jehož absolvování umožňuje našim absolventům studium na prestižních vysokých školách v ČR i v zahraničí.
Velký důraz klademe na mimoškolní aktivity našich žákyň a žáků, jejich úspěšnou účast v různých předmětových olympiádách a soutěžích, kde v posledních letech dosahují výborných výsledků.
Jako jediná střední škola v České republice se už mnoho let účastníme projektu Global Classroom, do něhož je zapojeno několik zemí ze 4 kontinentů světa.

Připravenost absolventů

V průběhu posledních dvou let studia se žáci mohou zaměřit na přírodní vědy (gymnázium je Fakultní školou olomoucké Přírodovědecké fakulty a díky projektům ESF nabízí moderní výuku všech přírodních věd), na humanitní předměty (žáci se účastní Středoškolské odborné činnosti a oborových soutěží, zveme do školy významné osobnosti společenského i politického života) nebo na jazyky (připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám CAE či FCE, Německý jazykový diplom a DELF, učí u nás německý a anglický lektor, žáci jezdí na výměnné pobyty do SRN, Velké Británie, Francie). Absolventi školy jsou tedy výborně připraveni ke studiu ekonomických, právnických, lékařských, přírodovědných, technických i humanitních oborů vysokých škol.

Nabídka dalších služeb

Doplněním výuky jsou každoročně pořádané sportovní kurzy, literárně-historické exkurze do Prahy, zahraniční zájezdy a exkurze na zajímavá místa České republiky. Žáci a žákyně mají možnost vybrat si ze široké nabídky zájmových útvarů a nepovinných předmětů (cizí jazyky, latina, přírodovědné a sportovní kroužky), využívat nadstandardního sportovního vybavení školy (lezecká stěna, posilovna). Při škole působí pěvecký sbor a velký školní orchestr. Jídelna je k dispozici přímo v areálu školy, žáci si mohou vybrat denně ze tří jídel. Ubytování je možno zajistit v Domovech mládeže ve Zlíně.

Ostatní informace

Škola se zapojila do řady projektů financovaných z ESF (Fyzika jinak, Práce s talenty v matematice, Tvorba multimediálního sdělení nebo Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století), díky nimž učitelé vytváří moderní učební materiály a škola získává špičkové technické vybavení (počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule) nebo do projektů z EU (Partnerství škol Comenius), v rámci nichž se realizují výměnné pobyty žáků a stáže vyučujících.

Školné

Školné se neplatí.

Kontakt

Adresa školy

Lesní čtvrť 1364, 760 01 Zlín

Ředitel školy

RNDr. Jan Chudárek

E-mail

gz@gymzl.cz

Telefon

577 585 111

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559105

Seznam oborů