Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Školní 822, 763 21 Slavičín
Telefon: 577 342 724 Email: lpavelkova@gjpsosslavicin.cz Web: https://www.gjpsosslavicin.cz/

Charakteristika školy

Gymnázium je zaměřeno k přípravě na VŠ a to na oblast cizích jazyků (příprava na státní jazykové zkoušky JŠ, JA, JN, JF, JR, L), přírodních věd (ekologie, astrofyziky, chemie, biologie, lékařských oborů), ICT technologií, matematiky, technických oborů a společenských věd. SOŠ připravuje mládež jižního Valašska po stránce teoretické i praktické pro výkon zvoleného povolání v informačních technologiích, ve strojírenských oborech, učebních oborech, podnikání bez větších nároků na dojíždění.

V programu hodnocení škol MŠMT , které vyhodnocuje umístnění studentů v krajských a celostátních soutěží patří mezi nejlepší gymnázia v kraji. Po komplexní rekonstrukci areálu SOŠ a také budovy gymnázia se výrazné zlepšilo materiální vybavení, které odpovídá nejnovějším trendům v oblasti přírodních věd, automatizace a robotizace, CNC techniky, PC pro modelování a programování, CNC strojů, moderní strojírenské technologie – laser, 3 D tisk, programování FANUC,HEIDENHAIN. Významným faktorem je nadstandardní spolupráce školy s firmami, kde probíhá odborný výcvik a zapojení firem do finanční podpory oborů SOŠ.

Připravenost absolventů

Uchazeči gymnázia jsou připravováni pro studium na VŠ a dlouhodobě je přijetí absolventů gymnázia bezproblémové (100%) na všechny typy fakult univerzit. Ve srovnání dosahuje obor nadprůměrných výsledků ve vědomostních soutěžích, maturitních zkouškách a srovnávacích SCIO testech v rámci ČR.

Absolventi se neobjevují mezi uchazeči o zaměstnání na úřadech práce. Absolventi tříletých učebních oborů mohou na naší škole dále studovat denní nebo dálkovou formou obor Podnikání a následně na vysokých školách, jejich uplatnění na trhu práce je bezproblémové, neboť škola velmi podporuje propojení odborného výcviku v regionálních firmách – TVD Rokytnice, NTS Prometal, TRYON Brumov, CEBES, KOWAG, ZEKA., Polfin, Groz Beckert.

Žáci v oboru Informační technologie se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Absolventi se uplatní jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií aj. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Nabídka dalších služeb

Škola je autorizovanou osobou pro udělení dílčích i úplné kvalifikace oboru obráběč kovů a elektrikář. Škola nabízí kurzy v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština), kurzy ICT, přípravné kurzy na přijímací řízení na SŠ v matematice a JČ, prostory ICT a výstavní galerie. Kroužky – divadelní, hudební, výtvarný, sportovní, přírodovědný, programování, jazykové, fyzika, astrofyzika, chemie, biologie. Kurzy v programování FANUC, HEIDENHAIN.

Ostatní informace

Program MŠMT Excelence je jedno z kritérií hodnocení kvality školy. MŠMT každým rokem vyhlašuje tzv. program Excelence, ve kterém hodnotí střední školy za úspěchy v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích.

Za poslední roky bylo z MŠMT Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ ve Slavičíně přiděleno: za školní rok 2012-13 celkem 4,4 body, 2013-2014 celkem 5,6 bodů, 2014-15 7,4 body, za rok 2015-16 11 bodů. Tyto absolutní hodnoty řadí dlouhodobě naši školu mezi nejúspěšnější v kraji.

Ještě více vypovídajícím parametrem než absolutní počet bodů je přepočet těchto bodů na jednoho žáka školy. Uchazeči a rodiče by se měli při výběru střední školy mimo jiné zajímat o tyto výsledky při srovnávání s jinými školami. Tato úspěšnost je podložena mnoha aktivitami školy.

Profilací gymnaziálních oborů pro žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol:
a) v cizích jazycích s možností přípravy na státní jazykové zkoušky (JA, JN, JR, JF, JŠ), škola zahájila metodu CLIL – ve výuce semináře biologie, chemie základy ekonomie učíme anglicky
b) v přírodovědných předmětech (matematika, informatika, fyzika, chemie, biologie)

Volitelné semináře na škole: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, ICT, matematika, chemie, fyzika, biologie, dějiny umění, dějepis, geografie, základy  ekonomie, společenskovědní seminář.

Odborné kroužky na škole: ICT, matematika-diferenciální počty, astrofyzika, automatizace a robotizace, programování, konverzace v AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, sportovní hry-volejbal, florbal, přírodovědný kroužek (biologicko-chemický), výtvarný, hudební, chemický, fyzikální, GLOBE – přírodovědný.

Spolupráce s fakultami UTB Zlín – aplikované informatiky a technologické fakulty v podobě pravidelných stáží žáků i učitelů, jsme partnerskou školou UTB Zlín.

Poradenství: na škole pracuje školní psycholog – kariérové poradenství, sociometrické šetření tříd, diagnostika
Zahraniční aktivity: partnerská školy na stáže – ve Francii, Itálii, Německu, Anglii, zájezdy do Vídně, zahraniční stáže učitelů, spolupráce s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom, projekt Erasmus+, spolupráce se zahraniční mi školami

Aktivity žáků: Žákovský parlament podílející se na chodu školy, taneční kurzy, lyžařské kurzy, vodácké, cykloturistické kurzy, ekologické aktivity, spolupráce s Veronicou Hostětín, Akademie školy, divadelní a filmová představení, maturitní ples gymnázia, studentská slavnost Majáles, výlety, semináře, plenéry, výtvarné výstavy, intranetová komunikace s učiteli, vydávání studentských novin, astrofyzikální projekt, projekt Bílé Karpaty, geopark Gymnázia

Materiální podmínky školy: výborně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie, využití sportovního komplexu, fotbalového stadionu, tenisové kurty, sportovní hala, jídelna a bufet na ZŠ, jazykové učebny, rozvrh hodin je podřízen odjezdu autobusů nejpozději 14.45 hodin.

Asociace rodičů a přátel gymnázia bude opět finančně podporovat přijaté žáky prvních ročníků. V loňském roce byl každý žák prvního ročníku čtyřletého studia podpořen celkem 2 000,- Kč na akce – lyžařský kurz, seznamovací pobyt a taneční.

Školné

Škola poskytuje bezplatné vzdělávání.

Seznam oborů