Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 612 311 Email: info@gfpvm.cz Web: https://www.gfpvm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Valašskomeziříčské gymnázium je jednou z nejstarších středních škol na Moravě s vyučovacím jazykem českým. Více než 140letá bohata historie je zavazující. Vědomi si této tradice chceme nejen, aby se studenti u nás cítili dobře, ale především, aby kvalita poskytnutého gymnaziálního vzdělání umožnila studentům v budoucnu naplnit jejich profesní představy.

Připravenost absolventů

Specifické postavení gymnázia jako všeobecně vzdělávací instituce je dáno skutečností, že prioritně připravujeme studenty ke studiu na vysokých školách v celé šíři studijních oborů: od uměleckých směrů, přes historii, filozofii, práva, jazyky, přírodovědné obory až k oborům technickým, zemědělským a ekonomickým. Je nadmíru důležité, aby učitelský sbor byl profesně kvalitní, vnitřně stabilizovaný a soudržný, sestával z jednotlivců, kteří cítí potřebu celoživotního vzdělávání a jsou ochotni dát škole a studentům víc, než jen to, co jim ukládají pracovní povinnosti.

Rozmanitost zájmů našich studentů se snažíme uspokojovat především možností vybrat si z široké škály volitelných a nepovinných předmětů; ty jsou doplněny pestrou nabídkou mimoškolních činností v oblasti vzdělávací, kulturně-společenské i sportovní. Výběrem volitelných předmětů v předposledním a v posledním ročníku si studenti z části vytvářejí vlastní studijní program. Ten by měl korespondovat s výběrem předmětové skladby maturitní zkoušky a s obsahem předpokládaného oboru studia na vysoké škole.

Cílem školního vzdělávacího programu je důraz na kvalitu vzdělání zvláště v mateřském jazyce a ve dvou cizích jazycích, doplněnou solidními znalostmi z ostatních vzdělávacích oborů jako neopominutelného základu budoucího profesního zaměření absolventů.

Nabídka dalších služeb

Škola je otevřena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou dlouhodobě individuálně integrováni v běžných žákovských kolektivech. V oblasti jazykového vzdělávání mají žáci možnost v každém z vyučovaných cizích jazyků formou poznávacích zájezdů nebo výměnných pobytů navštívit země, ve kterých jsou tyto jazyky jazyky mateřskými. V předposledním a v posledním ročníku se výuka cizího jazyka výběrově zaměřuje i ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Součástí školy je školní kuchyně, která umožňuje studentům a zaměstnancům denní stravování formou obědů při výběru ze dvou jídel. Výukové prostory a tělocvična školy jsou formou pronájmu využívány veřejností ke vzdělávacím či sportovně-rekreačním účelům.

Ostatní informace

Škola se neuzavírá před vnějším světem. Naopak své výchovně-vzdělávací působení doplňuje mnohostrannou spoluprací s institucemi působícími v rozmanitých oblastech života společnosti. Významná je spolupráce s městem Valašské Meziříčí, s mnoha institucemi výrobního i nevýrobního zaměření a s řadou škol všech stupňů působících ve městě.

V souladu s prioritním zaměřením školy, tj. přípravou žáků ke vstupu do terciárního školství, je nejintenzivnější spolupráce s vysokými školami spočívající v pořádání odborných přednášek, exkurzí, prezentací studijní nabídky vysokých škol, ve výměně informačních materiálů, v umožnění pedagogických praxí apod. Jsme partnerskou školou MU Brno a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, navázali jsme postupně kontakt s dalšími vysokými školami: FF UP Olomouc, ČVUT Praha, Geografickým ústavem UK Praha a UTB ve Zlíně.

Chloubou školy je činnost studentského pěveckého sboru Basové G, který bohatou a úspěšnou činnost vyvíjí již více než 20 let.

Jako výraz uznání žákům, kteří studují nejen s výbornými výsledky, ale iniciativně využívají nabízené mimo výukové aktivity, účastní se odborných soutěží, dosahují v nich významných úspěchů a přispívají tím k formování vlastní osobnosti i k utváření dobrého jména valašskomeziříčského gymnázia na veřejnosti, vyhlašuje ředitel školy každoročně Cenu ředitele školy za mimořádné studijní výsledky.

Školné

Zřizovatelem školy je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Školné se nehradí.

Seznam oborů