Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Telefon: 577 007 444 Email: gym@gjszlin.cz Web: http://www.gjszlin.cz/gztgm/

Úvodní slovo ředitele

Moderní vzdělávací instituce, která svým studentům může nabídnout nejen získání širokého spektra znalostí, ale i lidský přístup, tvůrčí a přátelskou atmosféru a také příjemné studijní prostředí. Vedle čtyřletých všeobecně zaměřených tříd máme také třídu osmiletého gymnázia a třídu se zaměřením na sportovní přípravu. Sloučením s Jazykovou školou v roce 2006 se posílila jedna z profilací školy, kterou je kvalitní jazyková příprava a přibyla i možnost dalších služeb našim studentům.

Připravenost absolventů

Výuka je vedena plně kvalifikovanými učiteli ve všech předmětech, o čemž svědčí téměř 100%-ní úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na VŠ v minulých letech. Mezi nejfrekventovanější fakulty u našich absolventů již tradičně patří ekonomické, technické, filosofické (a sociálních věd), přírodovědné, pedagogické, lékařské a farmaceutické, právnické a fakulty sportovních studií.

Nabídka dalších služeb

Výuka cizích jazyků: anglického, německého, francouzského, španělského a ruského, konverzační hodiny s rodilými mluvčími, příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, volitelná latina a čínština. Možnost výuky povinných předmětů v cizích jazycích (GEO a ZSV v anglickém, VYV ve francouzském dle zájmu studentů). Projekt posílené výuky francouzského jazyka již od nižšího stupně osmiletého gymnázia.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium jsou zpoplatněny částkou 400 Kč.

Ostatní informace

Široká nabídka volitelných předmětů. Vybavení učeben moderní didaktickou technikou, Internet. Specializovaná výuka informačních technologií. Moderní výuka matematiky, informatiky a počítačové grafiky. Výměnné pobyty v rámci projektů ERASMUS+. Poznávací zájezdy: Vídeň, Anglie, Francie, Švédsko, Itálie, lyžařské zájezdy do rakouských Alp. Seznamovací pobyty, lyžařské a vodácké kurzy.

Školné

Bezplatné vzdělávání.

Seznam oborů