Zdravotnický asistent

Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Vzdělávací program tedy poskytuje žákům širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které umožní lépe se adaptovat na rychle se měnící podmínky ve společnosti a odborné vzdělávání, které poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.

V oblasti klíčových kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj následujících dovedností: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

V oblasti odborných kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti praktických činností základní ošetřovatelské péče, na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem a při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka, způsobilého zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních 11 kvalit zdravotnického pracovníka při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Žáci jsou vedeni k nejvyšší kvalitě jejich práce a služeb, ekonomickému chování v souladu se strategií udržitelného rozvoje, k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Zároveň jsou vzdělávání tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni dále se celoživotně vzdělávat v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. A vyhláškou 321/2008 Sb. Důležitým aspektem je výchova a vzdělávání žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí důležitosti prevence nemocí.

Podmínky přijetí

Prospěch do 2,0, přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka – celostátně zadávané.

Informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Zdravotní způsobilost

Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu (§3 odst.5, zákona č.561/2004). Zdravotní požadavky na uchazeče o studium oboru zdravotnický asistent: posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující dorostový lékař. Pro vzdělávání oboru Zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 •  prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu ( např.juvenilní revmatoidní artritis),
 •  prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky,
 •  prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže, spojivek včetně onemocnění alergických,
 •  prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
 •  prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,
 •  prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,
 •  prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,
 •  prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
 •  závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti,
 •  prokázaný sklon k abúzu návykových látek a alkoholu

Učební plány

Učební plány oboru naleznete na webových stránkách školy.

​Uplatnění v oboru

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a realitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímo vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZČR.

Sociální partneři

Zlínský kraj, město Vsetín, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. a Vsetínská nemocnice a.s.,  stacionář Naděje Vsetín pobočka Kobzáňova a Rokytnice, Stacionář pro lidi se zdravotním postižení p.o. ve Valašském Meziříčí,  Charita a Diakonie vsetínského regionu, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Krajskou nemocnici T. Bati a.s. se sídlem ve Zlíně, Domov pro seniory Podlesí, Domov pro seniory Vsetín Ohrada, Klub Auxiliumasociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, ale i nemocnice v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, které jsou navštěvovány v rámci výchovně vzdělávacích zájezdů jednotlivých tříd.

Kontakt

Adresa školy

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Martin Metelka

Telefon

575 750 300

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843351

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Zdravotnický asistent

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/