Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Vzdělávací program tedy poskytuje žákům širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které umožní lépe se adaptovat na rychle se měnící podmínky ve společnosti a odborné vzdělávání, které poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.

V oblasti klíčových kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj následujících dovedností: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

V oblasti odborných kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti praktických činností základní ošetřovatelské péče, na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem a při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka, způsobilého zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních 11 kvalit zdravotnického pracovníka při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Žáci jsou vedeni k nejvyšší kvalitě jejich práce a služeb, ekonomickému chování v souladu se strategií udržitelného rozvoje, k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Zároveň jsou vzdělávání tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni dále se celoživotně vzdělávat v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. A vyhláškou 321/2008 Sb. Důležitým aspektem je výchova a vzdělávání žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí důležitosti prevence nemocí.

Podmínky přijetí

Prospěch do 2,0, přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka – celostátně zadávané.

Informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Zdravotní způsobilost

Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu (§3 odst.5, zákona č.561/2004). Zdravotní požadavky na uchazeče o studium oboru zdravotnický asistent: posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující dorostový lékař. Pro vzdělávání oboru Zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 •  prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu ( např.juvenilní revmatoidní artritis),
 •  prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky,
 •  prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže, spojivek včetně onemocnění alergických,
 •  prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
 •  prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,
 •  prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,
 •  prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,
 •  prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
 •  závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti,
 •  prokázaný sklon k abúzu návykových látek a alkoholu

Učební plány

Učební plány oboru naleznete na webových stránkách školy.

​Uplatnění v oboru

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a realitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímo vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZČR.

Sociální partneři

Zlínský kraj, město Vsetín, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. a Vsetínská nemocnice a.s.,  stacionář Naděje Vsetín pobočka Kobzáňova a Rokytnice, Stacionář pro lidi se zdravotním postižení p.o. ve Valašském Meziříčí,  Charita a Diakonie vsetínského regionu, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Krajskou nemocnici T. Bati a.s. se sídlem ve Zlíně, Domov pro seniory Podlesí, Domov pro seniory Vsetín Ohrada, Klub Auxiliumasociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, ale i nemocnice v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, které jsou navštěvovány v rámci výchovně vzdělávacích zájezdů jednotlivých tříd.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Zdravotnický asistent

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/