Informace o oboru

 • Kód oboru 68-43/M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 10

Popis

Vzdělávací program veřejnosprávní činnost je odborným maturitním vzděláváním. Absolvent v oblasti výkonu profese dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích.

Umí vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky. Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků, z nichž žák povinně studuje anglický jazyk a druhý cizí jazyk si má možnost vybrat – německý a ruský.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje se jejich středoškolské vzdělání.

Hlavními odbornými předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, účetnictví na počítači, etická výchova atd.

Žáci si vybírají zaměření:

a) Veřejná správa a právo
b) Veřejná správa a informační systémy

Podmínky přijetí

Ke vzdělání škola přijímá uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je – li stanovena).

Profil absolventa

Žáci se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy.

Budou umět zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky a jiné činnosti.

Naučí se pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Uplatnění absolventa

 • ve státní správě a samosprávě (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)
 • administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích
 • v organizacích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost
 • v příspěvkových organizacích
 • v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správa, soudy, státní zastupitelství)
 • jako zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů
 • ve vzdělávacích a nadačních firmách, v institucích EU
 • v samostatné podnikatelské činnosti

Podrobnější informace naleznete na stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd

Telefon

572 622 901

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

14450437

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Veřejnosprávní činnost

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/