Design a tvorba keramiky

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/04
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

​Obor je zaměřen na design a tvorbu užité keramiky. Naučí žáky využívat znalostí vývoje výtvarné kultury, uměleckého řemesla, výtvarné a užité tvorby. Absolvent ovládne základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky. Při realizaci uměleckořemeslných prací dokáže využít estetické vyznění konečného produktu. Kromě využití tradičních postupů je veden, aby aktivně vyhledával a realizoval dostupné informace o současných vývojových trendech ve výtvarné keramické tvorbě.

Podmínky přijetí

​Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek talentové zkoušky (kresba a modelování), důležitý je prospěch ze ZŠ.   

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky bude škola pořádat přípravné kurzy v termínech dnů otevřených dveří.

Více informací naleznete na webu školy.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v náročných uměleckořemeslných keramických činnostech, vyplývajících ze ŠVP zaměřeného na design a tvorbu keramických výrobků pro exteriér a interiér, zejména jako realizátor náročných výrobků užité a dekorativní keramiky. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně nebo v dílnách zabývajících návrhy uměleckých předmětů a uměleckořemeslnou tvorbou a výrobou. Může rovněž pokračovat ve studiu na VŠ (design, školy uměleckého a pedagogického zaměření uměleckého směru) nebo v jiném pomaturitním studiu (např. restaurátorství).

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se účastní soutěží v oborových a mezioborových soutěžích, výrazné úspěchy získávají zejmena v točířské soutěži v Bechyni, kde pravidelně obsazují medailová umístění. Své výrobky vystavují v expozicích školy, z nichž největší je pravidelná výstava maturitních prací v hale Vincentka, ale i na samostatných prezentacích. Exponáty našich keramiků jsou prezentovány ve veřejných prostorách města i soukromých firem.  Odborné znalosti získávají rovněž v rámci projektů Erasmus+ v Majolice Modra na Slovensku.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s četnými mistry v oboru. Na externích pracovištích se žáci zdokonalují v nových a netradičních technikách (např. japonská keramika raku) a poznávají přirozené pracovní prostředí dílen uměleckých řemesel. Svá díla vystavují spolu s nimi, nebo na samostatných výstavách školy.