Design a zpracování dřeva

Střední odborná škola Luhačovice
Design a zpracování dřeva

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/02
  • Období oboru 2021/2022
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

Obor je zaměřen na design a užité umělecké zpracování dřeva. Budoucí umělecké truhláře a řezbáře naučí nejen kvalitně zvládnuté řemeslné dovednosti, ale obohatí ho také o znalosti z vývoje výtvarné kultury a samotného uměleckého řemesla. Absolvent ovládne výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky. Při realizaci svých prací dokáže využít estetické vyznění konečného produktu. Je odborně veden, aby aktivně vyhledával a využíval dostupné informace o současných vývojových trendech ve výtvarné a řemeslné tvorbě.

Podmínky přijetí

​Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek talentové zkoušky (kresba a modelování), která se koná už v lednu a k ní přihlášky se odevzdávají do 30. 11. Dále je důležitý prospěch z 8. ročníku (obě pololetí) na ZŠ.

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky bude škola pořádat přípravné kurzy během vypsaných dnů otevřených dveří.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v uměleckořemeslných činnostech, vyplývajících ze ŠVP zaměřeného na design a tvorbu výrobků pro exteriér a interiér, především na umělecké truhlářství a řezbářství, i jako realizátor náročné užité a dekorativní práce. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících návrhy uměleckých předmětů a uměleckořemeslnou výrobou a tvorbou.  Může pokračovat ve studiu na VŠ (design, školy uměleckého a pedagogického směru) nebo v jiném pomaturitním studiu (např. jako restaurátorství).

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se výrazně uplatňují v oborových a mezioborových soutěžích, kde pravidelně obsazují přední umístění. Své výrobky vystavují v expozicích školy, z nichž největší je pravidelná výstava maturitních prací v hale Vincentka, ale i na samostatných prezentacích. Exponáty našich truhlářů a řezbářů jsou prezentovány ve veřejných prostorách města i soukromých firem.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s četnými mistry v oboru. Na externích pracovištích se žáci zdokonalují v nových a netradičních technikách a poznávají přirozené pracovní prostředí dílen uměleckých řemesel. Svá uměleckořemeslná díla vystavují spolu s nimi, nebo na samostatných výstavách školy.