Informace o oboru

 • Kód oboru 29-56-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)
 • Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou umístěny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Zdravotní způsobilost
 • Žák musí splnit  podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením.
 • Pro přijetí ke vzdělávání v oboru Řezník-uzenář je požadován dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vylučující:
 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt   s alergizujícími látkami

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání 29-56-H/01 Řezník- uzenář
Název školního vzdělávacího programu Řezník – uzenář
Zaměření
Délka a forma vzdělávání 3 roky, denní studium
Datum platnosti ŠVP Od 1. 9. 2009 počínaje I. ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 2
Ekologie 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 2 2
Aplikovaná biologie 1,5 1,5 3
Potraviny a výživa 1,5 1,5
Technologie 2 4 5 11
Obsluha a prodej 1 1 1 3
Zbožíznalství 1,5 2 3,5
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem 33 32 32 97
Nepovinné vyučovací
předměty
Projektové řízení 1 1

Profil absolventa

 • jatečně opracovávat jatečná zvířata
 • ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby
 • bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu
 • vyrábět a uchovávat masné výrobky
 • zpracovávat živočišné tuky
 • kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků
 • obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení
 • vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků

Úspěchy školy v tomto oboru

ISŠ-COP každoročně pořádá mezinárodní přehlídku odborných dovedností oboru Řezník-uzenář. Práci mladých řezníků bedlivě sleduje odborná komise, která hodnotí vzhled, konzistenci a chuť připravených masných výrobků a rovněž i čistotu provedení úkolu. Dvoučlenná družstva připravují výrobu a následně prezentaci 4 masných výrobků (jitrnice, tlačenku, játrovku a regionální výrobek) s přihlédnutím ke krajovým zvyklostem, následující den probíhá soutěž v bourání masa (kýta, plec a bok).

Žáci 1. – 3. ročníku oboru Řezník-uzenář každoročně nabízejí na valašském jarmarku ve Valašském Meziříčí nejen výrobky teplé kuchyně (např. zabijačkovou polévku, pečené jitrnice, ovar a jiné zabijačkové speciality), ale také tlačenku, jelita, jitrnice či jiné výrobky.

Důkazem kvalitní a úspěšné práce pedagogů oboru Řezník-uzenář bylo ocenění nejlepšího učně / učnice v oboru. V kategorii nejlepší učnice školního roku 2012/2013  byla oceněna absolventka naší školy Lucie Krejčí, za školní rok 2009/2010 byl oceněn Oldřich Kubeša.

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Řezník - uzenář

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s