Informace o oboru

 • Kód oboru 78
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0,-
 • Přijímaných 30

Popis

Přírodovědné lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělání a s výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného biologicko-chemického myšlení.

Absolvent Přírodovědného lycea je připraven k terciálnímu vzdělávání na vysokých  a vyšších odborných školách zejména přírodovědného a technologického charakteru.

Podmínky přijetí

 

Profil absolventa

Vzdělávání žáků v oboru Přírodovědné lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si vytvořili klíčové a odborné kompetence.

Klíčové kompetencí si tvoří v následujících oblastech: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence (výuka 2 cizích jazyků), personální a sociální kompetence (práce v týmu), občanské kompetence a kulturní povědomí (podpora národní, evropské a světové kultury – mezinárodní projekty), kompetence k pracovnímu uplatnění (dlouhodobá praxe),  matematické kompetence, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (základy robotiky) a pracovat s informacemi.

Žáci si tvoří základní odborné kompetence v následujících oblastech:

 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci – součástí výuky jsou laboratorní cvičení z biologie a chemie
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje – efektivní hospodaření s finančními prostředky, plánování činností s vlivem na životní prostředí, nakládání s energiemi, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí
 • Osvojit si poznatky z biologie, chemie, geografie, fyziky, matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného vzdělávání
 • Používat základní metody vědecké práce, analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy
 • Popsat principy základních technologií používaných při získávání energie, úpravě vody, při tvorbě a ochraně životného prostředí
 • Získat přehled o technologických procesech šetrných k životnímu prostředí a porozumět strategii udržitelného rozvoje
 • Vysvětlit základní principy řízení výroby a řízení kvality

Absolvent přírodovědného lycea je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách přírodovědného a technologického charakteru.

Absolvent získal základy obecně odborného vzdělávání z oblasti ekologie, biologie, chemie, informačních a komunikačních technologií, které jsou předpokladem pro uplatnění na trhu práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech (oblast ochrany životního prostředí).

Naše škola je zaměřena na technické a přírodovědné vzdělávání, což spolu s vědecko-technickým centrem Experimentárium vytváří nadstandardní zázemí pro výuku předmětů v oboru Přírodovědné lyceum.

Obor je určen pro dívky i chlapce, je vhodný i pro žáky se ZPS.

Spolupráce se sociálními partnery

 

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obecně odborná příprava

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt

  JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, http://www.jvmrpic.cz