Předškolní a mimoškolní pedagogika

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Žáci/žákyně si osvojí poznatky z teorie a praxe předškolního vzdělávání, získají přehled o funkcích, obsahu, metodách a prostředcích výchovy ve volném čase a k volnému času. Učební látku předmětu  tvoří vybraný soubor poznatků z různých pedagogických oborů: obecné, předškolní, mimoškolní a srovnávací pedagogiky, všech disciplín speciální pedagogiky, dějin pedagogiky a pedagogiky managementu. Významná pozornost je věnována alternativním vzdělávacím modelům v současném českém školství a informacím o moderních pedagogických proudech a hnutích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška zahrnuje pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů a ověřování jazykových a rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů.

Učební plány

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 4
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3
Anglická konverzace KAJ 1
Německý jazyk NEJ 2 2 2
Občanská nauka OBN 1 1 1
Dějepis DĚJ 1 1 1 1
Fyzika FYZ 1
Chemie CHE 1
Biologické a ekologické vzdělávání BIE 2 2 1 1
Matematika MAT 3 3 4 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Plavání PLA 1
Informatika INF 2 2
Občanská nauka – ekonomika ONE 2
Pedagogika PED 2 2 2 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Pedagogická praxe učební PPU 4 3
Hudební výchova s metodikou HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 2 2 2 2
Dramatická výchova DRV 2 2
Literatura pro děti LID 1
Literární a jazykové praktikum LJP 1
Tělesná výchova s metodikou TVM 1
Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2
Metodika výtvarné výchovy MVV 1
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 35 35 33 29
Povinně volitelné předměty – žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (SBP/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář hudební výchovy SHV 1
Seminář tělesné výchovy STV 1
Seminář výtvarné výchovy SVV 1
Sborové praktikum SBP 2 2
Hudební praktikum HUP 2 2
Výtvarné praktikum VYP 2 2
Pohybové praktikum POP 2 2
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 35 35 35 32
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH 1 1 1 1
Sborový zpěv SBO 4 4 2 2
Výtvarné aktivity VYT 2 2

Profil absolventa

Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/