Praktická škola jednoletá

MESIT střední škola, o.p.s.
Praktická škola jednoletá

Informace o oboru

  • Kód oboru 78-62-C/01
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia
    Závěrečné vysvědčení
  • Délka studia 1
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných

Popis

​Žák získá základní vědomosti a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Praktická cvičení z ručních prací, přípravy pokrmů a úklidových prací poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.

Podmínky přijetí

​Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení speciálně pedagogického centra.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy 

Profil absolventa

​Žák je během studia připravován tak, aby si rozvinul své komunikativní dovednosti, dodržoval základní pravidla společenského chování, chápal význam dodržování zdravého životního stylu, dovedl se podílet na ochraně životního prostředí, osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i budoucí profesi.

Úspěchy školy v tomto oboru
Spolupráce se sociálními partnery

​Zimní stadion Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion Uherské Hradiště, Speciálně pedagogické centrum DUHA Zlín, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s více vadami Zlín.

Kontakt

Adresa školy

Družstevní 818 - Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. František Mikulášek

Telefon

572 433 637

Zřizovatel

Jiný

IČO

25318390