Praktická škola dvouletá

Informace o oboru

  • Kód oboru 78-62-C/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Závěrečné vysvědčení
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných

Popis

Žák získá podrobnější vědomosti a dovednosti pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, ručních prací, přípravy pokrmů a úklidových prací. Důraz je kladen na schopnost postarat se o sebe v běžném životě bez pomoci druhých.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají. Budou přijati uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení speciálně pedagogického centra.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Žák je během studia připravován tak, aby rozvinul své komunikativní dovednosti, respektoval základní pravidla společenského chování, kultivovaně vystupoval na veřejnosti, seznámil se s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi občana, osvojil si dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i budoucí profesi, pracoval s osobním počítačem a s dalšími prostředky ICT.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Zimní stadion Uherské Hradiště, Městský fotbalový stadion Uherské Hradiště, Speciálně pedagogické centrum DUHA Zlín, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s více vadami Zlín.