Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/03
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 81

Popis

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnic­kých pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatel­skou péči v rámci ošetřovatel­ského procesu. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatel­ských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí.

Podmínky přijetí

​Přijímací řízení – jednotná přijímací zkouška, konaná formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a písemného testu z Matematiky. Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení proběhne na základě kritérií, která stanoví ředitel školy a zveřejní na webu školy.

Dobrý zdravotní stav. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrující praktický lékař. Vyžadujeme potvrzení lékaře na samostatné příloze k přihlášce ke studiu (najdete na webu školy). Studující zdravotnických škol oboru vzdělání praktická sestra jsou povinni být proočkováni proti virové hepatitidě B a to na základě § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Učební plány

​Podrobnosti k obsahu učebních plánů daných Školským vzdělávacím programem Praktická sestra naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Praktická sestra vykonává činnosti bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti a poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Dále poskytuje pod vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.

Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit pracovníka nelékařských zdravotnických oborů.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky.

Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují zdravotnickou péči.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy v soutěžích první pomoci. Škola pořádá každoročně Festival ošetřovatelských kazuistik.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola úzce spolupracuje s KNTB, a.s. Zlín a dalšími zdravotnickými a sociálními zařízeními ve Zlínském kraji.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/