Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/03
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Absolvent oboru Praktická sestra získá kromě širšího všeobecného vzdělání také odborné zdravotnické znalosti a dovednosti. Po ukončení studia tohoto oboru jsou žáci připraveni pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem, dle platné legislativy o nelékařských povoláních. Dále získají kompetence k podílení se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Získají způsobilost a připravenost jak k výkonu zdravotnického pracovníka ve zdravotnických a sociálních zařízeních, tak k dalšímu studiu. Ve všech předmětech je kladen důraz na formování osobnosti žáka, péči o vlastní zdraví, mravní a charakterové vlastnosti a pozitivní hodnotovou orientaci žáka.

Podmínky přijetí

Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy 

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče, v zařízeních sociální péče a služeb – např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením aj. Své dovednosti a znalosti mohou v nemalé míře uplatnit také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí. Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou absolventi rovněž ucházet o vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.

Úspěchy školy v tomto oboru

Absolventi tohoto oboru jsou na svých pracovištích vysoce ceněni pro své  praktické dovednosti a po zapracování, tzv. nástupní praxi, jsou schopni zastat zodpovědnou ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací.  Své dovednosti a znalosti uplatní v nemalé míře také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí.

Kromě všeobecně-vzdělávacích předmětů se budou žáci rovněž učit:

 •  v profilových předmětech všem potřebným odborným znalostem a praktickým dovednostem, které mohou následně uplatnit při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice při praktickém vyučování:
 •  dovednostem zvládání ošetřovatelských postupů
 •  užívání odborné terminologie
 •  komunikačním dovednostem
 •  profesním postojům a návykům
 •  znalosti anglického jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, s ohledem na jeho univerzálnost při komunikaci s cizinci a na jeho prioritu použití ve zdravotnických oborech

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery je zaměřena především na zajištění praxe a charitativní aktivity pro organizace a sdružení se zdravotně sociálním zaměřením. Hlavním partnerem je Uherskohradišťská nemocnice a.s., kde je praktické vyučování realizováno zpravidla na  odděleních chirurgického a interního zaměření – na interně, chirurgii, traumatologii, neurologii, gynekologii; dále na odděleních následné péče a v ambulantním provozu.

Dalšími našimi partnery jsou pracoviště sociálních služeb Zlínského kraje, ordinace lékařů a speciální klinická pracoviště regionu. V nemalé míře dále spolupracujeme s Českým červeným křížem, Integrovaným systémem záchranné zdravotnické služby ZL kraje, Základní školou a Mateřskou školou speciální v UH, Centrem ekologické výchovy Žabka, Tyfloservisem Zlín, s Domovy dětí a mládeže, se základními školami v regionu aj

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/