Informace o oboru

 • Kód oboru 29-53-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni se uplatnit při výkonu povolání pekař v pozici výrobce pekařských výrobků ve velkých, středně velkých i malých provozech. Absolvent by měl být schopen zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu pekařských výrobků, umět je charakterizovat a hodnotit, znát komplexně technologické postupy při výrobě chleba, běžného, jemného a speciálního pečiva. Měl by znát problematiku obsluhy strojů a zařízení v pekárnách, možnosti údržby a seřízení technologických zařízení. Po úspěšném ukončení studia se může absolvent v souladu se školním vzdělávacím programem ucházet o přijetí do oborů pro absolventy daného oboru.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní registrující praktický lékař).
 • Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Zdravotní způsobilost
 • Žák musí splnit  podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením.
 • Pro přijetí ke vzdělávání v oboru Pekař je požadován dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vylučující:
 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
 • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Učební plány

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Pekař bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen:

 • přijímat, hodnotit a zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady
 • znát podmínky skladování surovin, látek a přísad i základy evidence
 • analyzovat, kontrolovat a hodnotit kvalitu surovin, polotovarů i hotového pečiva
 • pro daný technologický postup a konkrétní druh pekařského výrobku vybrat vhodné suroviny a přísady, zpracovat z nich těsto dle receptury
 • znát podmínky, postupy a zásady ruční i strojové přípravy těst a hmot
 • disponovat znalostmi dovednostmi z vedení kvasných stupňů, posoudit jejich zralost
 • připravit těsto, dělit, tvarovat, strojit a péct výrobky (znát sázení a vypékání pečiva)
 • vyrábět a používat náplně pro různé druhy výrobků, dohotovovat výrobky, uplatňovat zásady racionální výživy
 • při ručním způsobu výroby podle technologického postupu prokazovat manuální zručnost
 • při dodržování technologického postupu uplatňovat estetická hlediska, řídit se hygienickými předpisy, dodržovat zásady osobní hygieny a provádět sanitaci pekárenského provozu a celé pekárny
 • dokázat samostatně odhalit a řešit příčiny případných závad technologického procesu
 • znát problematiku Systému kontrolních a kritických bodů (dále jen HACCP), sledovat a zaznamenávat hodnoty ve stanovených kontrolních a kritických bodech
 • znát základy obsluhy strojů a zařízení v pekárně
 • kontrolovat provozuschopnost strojů a zařízení, znát základy údržby, seřízení a čištění technologických zařízení periodického i kontinuálního charakteru
 • mít znalosti týkající se zmrazování a chlazení polotovarů i hotových výrobků i zásady opětovného rozmrazování i rozpékaní
 • balit i etiketovat pekařské výrobky ručně i na balicích strojích a linkách
 • znát základy uchovávání a skladování pekařských výrobků, expedice surovin i hotových výrobků
 • připravovat zboží na prodej, nabízet jej a komunikovat se zákazníkem.
 • obsluhovat zařízení prodejny, využívat odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku v pekařském průmyslu

Úspěchy školy v tomto oboru

 

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pekař

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s