Pedagogické lyceum

Informace o oboru

 • Kód oboru 78-42-M/03
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 38400/rok
 • Přijímaných 34

Popis

Pedagogické lyceum je čtyřletý maturitní obor určený uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia dále pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména na pedagogických a filozofických fakultách připravujících učitele a vychovatele.

Výrazným přínosem studia tohoto oboru je odborná specializace na hudební, výtvarnou nebo tělesnou výchovu, završená maturitní zkouškou. Nadstandardní hodinová dotace umožní studentům dosáhnout ve zvolené výchově takové úrovně, která jim připraví ideální podmínky pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na fakulty tělesné výchovy nebo vysoké školy uměleckého zaměření.

Profil absolventa

Studium oboru směřuje k tomu, aby absolvent

 • získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele;
 • rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalí metody svého učení)a práci s informačními zdroji;
 • osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících);
 • zdokonalil své komunikativní dovednosti;
 • rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí;
 • upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí.

Podmínky přijetí

 • Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.
 • Pro tento obor je není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.
 • Podmínkou přijetí ke studiu tohoto oboru je vedle odpovídajícího prospěchu ze ZŠ (doporučený studijní průměr je do 1,8) úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka.
 • Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.
 • Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

 

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pedagogické lyceum

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/