Opravář zemědělských strojů

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-55/H/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ano
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, a to nejen formami grafické komunikace (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.), ale i využíváním počítačových aplikací při opravárenské činnosti, volit a používat pro ni vhodné materiály a technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů oprav, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení, dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí, řídit motorová vozidla B a C, svařovat elektrickým obloukem a plamenem, řezat kyslíkem.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete na:  http://www.sosvsetin.cz/page/prijimaci-rizeni/

Učební plány

ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy : http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/41-55-h-01-opravar-zemedelskych-stroju/

Profil absolventa

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou připravení hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Šířka profilu umožňuje jejich uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti. Mohou se uplatnit také při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem.

Úspěchy školy v tomto oboru

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz

Spolupráce se sociálními partnery

Vzhledem k tomu, že žáci získají v průběhu studia řidičské oprávnění B, C a T a dále získají oprávnění pro svařování elektrickým obloukem, plamenem nachází absolventi uplatnění kromě práce v zemědělství i v průmyslovém odvětí nebo v silniční dopravě, proto i spolupráce s partnery má širší zaměření – Zemědělské družstvo Francova Lhota, POLÁČEK P+M s.r.o., Vsetín, H&B Delta, s.r.o., Vsetín, ALPINE BAU CZ a.s., Val. Meziříčí, Zemědělské družstvo Liptál, PODHORAN LUKOV a.s., Družstvo Zádveřice-Raková, Plemenářské služby a.s. aj.