Opravář lesnických strojů

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-56-H/02
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 24

Popis

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, používat vhodné technologické postupy výroby a oprav a vhodné  technologické vybavení, obsluhovat, seřizovat a provádět běžnou údržbu a opravy výrobních strojů a lesnických mechanizačních prostředků v souladu se zásadami bezpečnosti práce; dále se naučí diagnostikovat poruchy a závady zařízení s využitím dostupných diagnostických zařízení. Žáci jsou připraveni ke složení zkoušky z minimálně dvou kurzů svařování. Dále umí dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Přijímací řízení

Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)

Učební plány

Profil absolventa

Absolventi se uplatní zejména v oblasti lesnického opravárenství a servisních služeb jako opraváři lesnických strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost lesnické techniky a motorových vozidel, zejména traktorů, pomocí diagnostických zařízení. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých lesnických strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B, C, T.