Obchodní akademie

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné NE
 • Přijímaných 30

Popis

Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, to je poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Je tak vytvořen dostatečný prostor pro zvládnutí cizích jazyků (resp. prvního cizího jazyka) na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky.

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Mimo výuky předmětů informační technologie a písemné a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, například statistika, práce ve fiktivním podniku a účetnictví. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a práva. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.

Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí. V předmětu práce ve fiktivním podniku simulují činnosti reálné firmy od zahájení činnosti až po její ukončení. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, společenských a prezentačních akcích na veřejnosti, což žákům umožňuje bezprostřední kontakt s realitou.

Výuka je přiměřeně doplněna samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících také formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány dočasné žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je například veletrh fiktivních firem, prezentace škol na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce a pod.

Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje.

Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí.

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenosti pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělávání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy a při práci s počítačem se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře.

V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.

Podmínky přijetí

Jednotné přijímací testy – ČJ, M

Výsledky vzdělávání ze ZŠ – průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ, hodnocení předmětů – ČJ, MAT, CJ

Hodnocení výsledků umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěží

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje přibližně se 100 organizacemi. Další spolupráce je s VŠE Praha. Škola dále spolupracuje se zahraničními partnery – Rakousko, Škola spolupracuje přibližně se 100 organizacemi. Další spolupráce je s VŠE Praha. Škola dále spolupracuje se zahraničními partnery – Rakousko, Škola spolupracuje přibližně se 100 organizacemi. Další spolupráce je s VŠE Praha. Škola dále spolupracuje se zahraničními partnery – Rakousko, Velká Británie, Polsko a Německo.

Kontakt

Adresa školy

Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Mojmír Šemnický MBA

E-mail

info@oakm.cz

Telefon

725761100,728883708

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

634587

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchodní akademie

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/