Žurnalistika, informatika a multimédia

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 38400/rok
 • Přijímaných 22

Popis

Obor spojuje do jednoho celku multimediální disciplíny, informační technologie a informační systémy.

Profil absolventa

V oblasti multimediální zahrnuje tvorbu psaného i audiovizuálního obsahu napříč digitálními i klasickými sdělovacími prostředky. Absolvent ovládá jak vyjadřování písemnou a slovní formou, tak sdělení prostřednictvím digitální fotografie. audio i video příspěvků a reportáží. Umí pracovat s příslušným softwarem i audiovizuální technikou. Zná teorii komunikace a je připraven pracovat na pozici redaktora, novináře, reportéra v novinách, v rádiu a v televizi, nebo jako produkční a specialista PR.

V oblasti informačních technologií je kvalifikován pro činnosti související s používáním výpočetní techniky, orientuje se v hardwarových parametrech počítačů i síťových prvků, umí pracovat s počítačovou grafikou, vytvořit a spravovat blog, firemní web, databáze či internetový obchod. Pronikne do problematiky cloudových technologií a je pokročilým uživatelem prostředků ICT se základní znalostí síťové problematiky a moderních internetových technologií.

Obor je skvělou průpravou na vysokoškolská studia fakult zaměřených na žurnalistiku, informatiku, výpočetní techniku a marketingové komunikace.

Podmínky přijetí

Pro závazné přijetí je nutné, aby zákonný zástupce uchazeče odevzdal či zaslal na adresu SŠ Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, do 1. března 2024 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu MŠMT. Ten obdržíte u vašeho výchovného poradce na ZŠ nebo si ji můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.

Pro tento obor není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do letošního přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

O výsledcích 1. kola přijímacího řízení budou (vedle souhrnných výsledků na školním webu) všichni uchazeči vyrozuměni osobním dopisem v termínu určeném příslušnými školskými předpisy pro letošní školní rok . Svůj zájem ke studiu nastoupit, je pak nutno doložit odevzdáním nebo zasláním zápisového lístku (možno jej též odevzdat při podpisu smlouvy).

Úspěšně přijatí uchazeči pak spolu s výsledkem přijímacího řízení obdrží pozvánku k podpisu smlouvy, jehož termín se předpokládá na začátku května. V měsíci květnu pak absolvují rozřazovací jazykové testy, sloužící pro zjištění úrovně znalostí cizích jazyků a určení optimální jazykové studijní skupiny.

Učební plány

Učební plán obory naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt

  JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, http://www.jvmrpic.cz