Modelářství a návrhářství oděvů

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/07
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 6

Popis

Výuka na oboru je rozdělena do několika směrů. Snažíme se, aby studenti byli připraveni nejen teoreticky, ale především prakticky zvládli co nejlépe základy krejčovského řemesla, navrhování modelů a dovedností s tím spojených. Obor byl na SUPŠ Uherské Hradiště založen v roce 1994. Jeho výuka je založena na skloubení moderního výtvarného pojetí a precizního řemeslného zpracování. Základem je zvládnutí širokého spektra výtvarných disciplín, jako jsou kresba přírodnin, krajiny, architektury, studie zátiší, hlavy a figury. Na ně navazuje kvalitní krejčovská průprava zahrnutá v předmětech Konstrukce oděvů, Textilní materiály, Technologie a Praktická cvičení. Získané znalosti a dovednosti žáci uplatní při navrhování a modelování náročných originálních oděvů. Součástí studia je rovněž historie módy.  Více o oboru naleznete na webových stránkách školy.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška. Vice informací o přijímací zkoušce a kritériích přijímacího řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 1 1 1 1 4
CELKEM 17 12 11 11 51
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 3 3 2 2 10
Konstrukce oděvů 3 3 2 2 10
Modelování oděvů 0 0 2 2 4
Praktická cvičení 4 4 7 8 23
Navrhování 0 0 6 6 12
Výtvarná příprava 8 8 0 0 16
Písmo 2 0 0 0 2
Figurální kreslení 0 3 3 3 9
CELKEM 22 24 25 26 97
CELKEM ROČNÍK 39 36 36 37 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Modelářství a návrhářství oděvu mohou ve studiu pokračovat na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření. V praxi nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři či modeláři v oděvních firmách, někteří si vyzkoušejí i realizaci historických a scénických kostýmů pro divadlo, film a televizi.

Úspěchy školy v tomto oboru

Najdete na www.supsuh.cz/doc/19/

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749