Informace o oboru

  • Kód oboru 41-56-H/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 24

Popis

Žáci se naučí pracovat s technickou a technologickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, posuzovat jejich užitné, technologické, ekonomické a ergonomické vlastnosti, používat vhodné technologické postupy výroby a technologické vybavení při uplatňování pěstitelského a ekonomického pohledu na výrobu v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty. Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Přijímací zkoušky

Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)

Učební plány

Profil absolventa

Absolventi se uplatní zejména v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaní pracovníci v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech. Značná šíře profilu umožňuje uplatnění absolventů i v dalších oblastech, kde se vyskytuje např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v  zemích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oborů zaměřených na mechanizaci zemědělství a lesního hospodářství nebo orientovaných na podnikání.