Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Kuchař – číšník je připraven pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby i odbytu. Je schopen pracovat jako samostatný kuchař od příjmu suroviny, přes její technologickou úpravu až k expedici hotového pokrmu nebo nápoje. Jako číšník ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu svého povolání v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi je taktéž připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů – pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení, popřípadě dále pokračovat ve vyšším stupni vzdělávání.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízení (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)
 • konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

Zdravotní způsobilost

 • Pro přijetí ke vzdělávání v oboru Kuchař – číšník je požadován dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vylučující:
 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání 65-51-H/01  Kuchař – číšník
Název školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník
Zaměření
Délka a forma vzdělávání 3 roky, denní studium
Datum platnosti ŠVP Od 1. 9. 2009
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk I (Anglický jazyk I., Německý jazyk I.) 2 3 2 7
Cizí jazyk II (Anglický jazyk II., Německý jazyk II.) 2 1 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie 2 2
Ekologie 1 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika 2 2 4
Potraviny a výživa 1,5 1 2,5 5
Aplikovaná biologie 1,5 1,5
Technologie 2 2 2,5 6,5
Obsluha a prodej 1 1 2 4
Administrativa 1 1 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem 33 34 33

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz