Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč
 • Přijímaných 30

Popis

​Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi získali co nejlepší uplatnění na trhu práce. Žáci získají odborné znalosti a dovednosti při přípravě teplé i studené kuchyně, dokáží provádět jednoduchou i složitou obsluhu. Své praktické dovednosti si upevňují nejen v rámci odborného výcviku, ale i na rautech, které naše škola pořádá pro různé organizace regionu.

Podmínky přijetí

 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem).

Učební plány

Název vyučovacího předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1 3
První cizí jazyk 2 2 2 6
Druhý cizí jazyk 0 2 2 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 0 0 1
Biologie a ekologie 1 0 0 1
Chemie 1 0 0 1
Matematika 2 1 1 4
Literární výchova 1 1 0 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Seminář z ekonomiky 0 0 1 1
Technologie 2 2 2 6
Potraviny a nápoje 1 1 1 3
Výživa 0 0 1 1
Stolničení 2 1 1 4
Komunikace ve službách 1 0 0 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 32,5 33,5 99

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník, zejména v pozici zaměstnance a ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojením základů podnikání a získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci tohoto oboru se podílí na přípravě a realizaci rautů u příležitosti různých kulturních a společenských akcí pořádaných v našem regionu i při návštěvách významných osob z politického spektra.

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, firma HP Tronic, s.r.o., Krajský úřad Zlínského kraje, město Otrokovice a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci zvyšování odbornosti v oblasti gastronomie. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz