Informační technologie

Střední škola Baltaci s. r. o.
Informační technologie

Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 18 000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 20

Popis

​Cílem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit žáky pro plnohodnotné zapojení do pracovního procesu. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo se uplatnit na trhu práce na pozicích odpovídajících jejich dosaženému vzdělání a odbornosti.

V průběhu vzdělávání je kladen důraz zejména na jazykové vzdělávání, matematické vzdělávání a hlavně na vlastní odbornost, což je vzdělávání v informačních technologiích (hardware, počítačové systémy a sítě, operační systémy, programování, webové stránky a aplikace apod.)

Podmínky přijetí

​Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
1. Výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů
Hodnocení testu z matematiky (MA) max. 50 bodů
Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení
ke vzdělávání promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u takového uchazeče ověří pohovorem.
Ředitelka školy pak vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího bodového výsledku
jednotné zkoušky z matematiky, dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů.
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení
a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Jednotná
zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018
Sb.
2. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého
gymnázia
Průměrný prospěch 1,0 20 bodů
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů
Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body.

3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
Průměrný prospěch 1,0 20 bodů
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů
Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body.
4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 20 bodů
• 3. cizí jazyk uvedený na přihlášce v 1. pololetí 9. ročníku – max. 4 body
o hodnocený známkou výborný 4 body
o hodnocený chvalitebný 2 body
• olympiády a soutěže – max. 10 bodů
budou hodnocena maximálně dvě nejlepší umístění ve školním kole, a dvě ve vyšším kole
o umístění ve školním kole 1. – 3. místo 1 bod
o umístění v okresním kole do 6. místa 2 body
o umístění ve vyšších kolech do 6. místa 2 body
• jazykový certifikát – max. 4 body
o za získání jednoho mezinárodně uznávaného certifikátu 2 body
o za získání druhého mezinárodně uznávaného certifikátu 2 body
• souvislá zájmová činnost související s vybraným oborem studia (IT, jazyky) – max. 2 body
Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 160.
Hodnocení Max. počet bodů
1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA) 100
2. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku
osmiletého gymnázia
20
3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného
ročníku osmiletého gymnázia
20
4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče
20
Maximální možný bodový zisk 160
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
V přijímacím řízení se pak uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů ve všech čtyřech hodnocených oborech.

Učební plány

​Učební plán oboru najdete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent studijního oboru Informační technologie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací grafického rozhraní, včetně práce s relačními databázemi.

Absolvent je připravován k provádění těchto činností tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích.

Absolventi se mohou uplatnit na pozicích:

 • správce počítačové sítě
 • programátor
 • správce aplikací
 • pracovník uživatelské
 • podpory, obchodník aj.

Dále je absolvent vybaven potřebnými znalostmi z ekonomiky a obchodně podnikatelské činnosti, má přehled o nabídce a poptávce na trhu výpočetní techniky.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude, kde se výpočetní technika používá, tj. prakticky ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Škola otevřela obor nově ve školním roce 2013/2014. Úspěchy sledujte na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Hlavním partnerem školy je firma Tescoma. Mezi oficiální partnery školy patří město Zlín, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Česká barmanská asociace a mnoho dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje
v rámci zajišťování odborné praxe.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz