Informační služby ve firmách a institucích

Informace o oboru

  • Kód oboru 72-41-M/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

​​Studijní obor je zaměřený na výchovu odborníků v oblasti využití informačních systémů a služeb. Absolventi najdou uplatnění na pozici středních odborných pracovníků všech druhů a typů knihoven, informačních středisek, na pozici dokumentaristů, bibliografů a rešeršérů. Dále se mohou uplatnit ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy. Důležitá je i znalost dvou cizích jazyků.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a dále dle vypsaných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který má ucelený přehled o moderních informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání. Během studia získá trvalý přehled o vývoji progresivních inovací v rámci profese; umí posoudit přínos jednotlivých informací pro svoji práci i mimopracovní život, vybírat informace potřebné vzhledem k situaci, v níž budou využity, a správně je zaznamenávat a uchovávat. Umí informace zpracovávat pro sebe i pro ostatní uživatele a předkládat je způsobem vhodným vzhledem k jejich dalšímu využití.

Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika,  historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.), dále v oborech multimediálních komunikací, marketingu a managementu apod.).

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se účastní projektů Erasmus+ v několika zemích Evropské unie.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola má desítky partnerů ve firmách zabývajících se zpracováním a poskytováním informací, mezi něž patří i instituce s nejvyšší kvalitou (Národní knihovna v Praze, Univerzitní knihovna UP Olomouc, Zemská knihovna v Brně, Knihovna UTB, Knihovna F. Bartoše ve Zlíně apod.), v nichž naši žáci vykonávají povinnou praxi.