Hotelnictví

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/02
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 18 000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 20

Popis

​Absolvent najde uplatnění v oblasti:

 • hotelnictví a pohostinství, kde může pracovat v různých typech restauračních a hotelových zařízení (restaurace, kavárna, bar, hotel, penzion apod.). Je schopen pracovat na libovolných úsecích těchto zařízení (recepce, ubytování, stravování apod.). Absolvent je rovněž připraven zastávat funkci na úrovni středního managementu.
 • cestovního ruchu v cestovní kanceláři nebo agentuře. Je schopen provádět veškeré činnosti související s provozem těchto zařízení. Může pracovat v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Podmínky přijetí

​Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
1. Výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů
Hodnocení testu z matematiky (MA) max. 50 bodů
Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení
ke vzdělávání promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u takového uchazeče ověří pohovorem.
Ředitelka školy pak vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího bodového výsledku
jednotné zkoušky z matematiky, dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů.
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení
a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Jednotná
zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018
Sb.
2. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého
gymnázia
Průměrný prospěch 1,0 20 bodů
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů
Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body.

3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
Průměrný prospěch 1,0 20 bodů
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů
Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body.
4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 20 bodů
• 3. cizí jazyk uvedený na přihlášce v 1. pololetí 9. ročníku – max. 4 body
o hodnocený známkou výborný 4 body
o hodnocený chvalitebný 2 body
• olympiády a soutěže – max. 10 bodů
budou hodnocena maximálně dvě nejlepší umístění ve školním kole, a dvě ve vyšším kole
o umístění ve školním kole 1. – 3. místo 1 bod
o umístění v okresním kole do 6. místa 2 body
o umístění ve vyšších kolech do 6. místa 2 body
• jazykový certifikát – max. 4 body
o za získání jednoho mezinárodně uznávaného certifikátu 2 body
o za získání druhého mezinárodně uznávaného certifikátu 2 body
• souvislá zájmová činnost související s vybraným oborem studia (IT, jazyky) – max. 2 body
Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 160.
Hodnocení Max. počet bodů
1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA) 100
2. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku
osmiletého gymnázia
20
3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného
ročníku osmiletého gymnázia
20
4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče
20
Maximální možný bodový zisk 160
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
V přijímacím řízení se pak uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů ve všech čtyřech hodnocených oblastech.

Součástí přihlášky jsou: lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pouze pro hotelnictví), klasifikace ověřená školou, výsledky v odborných soutěžích apod.

Učební plány

​Učební plán oboru najdete na stránkách školy v sekci Studijní obory.

Profil absolventa

​Absolvent se vyznačuje tím, že:

 • připravuje běžné pokrmy podle technologických pokrmů
 • posuzuje a hodnotí kvalitu pokrmů
 • kontroluje kvalitu surovin na přípravu pokrmů
 • vyřizuje objednávky zboží a materiálu
 • vypracuje pracovní harmonogram, rozpis směn pro zaměstnance
 • dodržuje základní hygienická pravidla HACCP a bezpečnost při práci
 • ovládá evidenci skladového hospodářství
 • zpracovává podklady pro účetnictví za výrobní středisko
 • organizuje a koordinuje provoz v ubytovacím zařízení, zejména v úseku recepce a housekeepingu
 • vyřizuje reklamace
 • dodržuje etické normy při své práci
 • prezentuje jednotlivé služby v ubytovacím zařízení
 • vyřizuje agendu a administrativu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • vypracuje itinerář tuzemského zájezdu a jednoduššího zahraničního zájezdu
 • vypracuje cestovní smlouvu mezi CK (CA) a klientem
 • posuzuje vhodnost jednotlivých forem propagace služeb cestovního ruchu

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy školy naleznete na stránkách školy v sekci Novinky a v archivech novinek.

Spolupráce se sociálními partnery

Hlavním partnerem školy je firma B2B, Business Logic. Mezi oficiální partnery školy patří město Zlín, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Česká barmanská asociace a mnoho dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz