Gymnázium šestileté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/61
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 6
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 38400/rok
 • Přijímaných 30

Popis

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání, což podle mezinárodní standardní klasifikace znamená sekundární vzdělání. Cílem vzdělávání je orientovat absolventy na budoucí uplatnění, a to především k dalšímu studiu na různých typech vysokých škol i na dalších formách terciárního vzdělávání a připravit je pro smysluplný život v dynamicky se měnící moderní globalizované společnosti.

Hlavním posláním gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a formovat zdravé osobnosti. Absolvent opouštějící školu po maturitní zkoušce je člověkem samostatným, tvořivým a kreativním, má zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, je flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

ŠVP je zpracován pro nižší stupeň gymnázia podle RVP ZV, na nižším stupni gymnázia tedy žák plnohodnotně dokončí základní vzdělání, má kvalitní všeobecný přehled a studijní návyky, které mu usnadní přechod do vyššího gymnázia. Pro vyšší stupeň gymnázia je ŠVP zpracován podle RVP G a vyhovuje všem jeho požadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů a velký důraz je kladen na provázanost, souvislosti a mezioborové vztahy.

Studijní program šestiletého gymnázia je určen pro studijně zaměřené absolventy sedmých ročníků základních škol, kteří mají zájem kvalitně se připravit pro další studium na vysokých školách všech směrů a současně komplexně rozvíjet svoji osobnost. Přijímací řízení je organizováno tak, aby do studia v šestiletém gymnáziu byli přijímáni pouze žáci s předpoklady pro zvládnutí náročného typu studia. Po absolvování druhého ročníku, tj. posledního ročníku povinné školní docházky, jsou žáci vybaveni znalostmi, dovednostmi a návyky, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech a jsou připravováni k dalšímu studiu na vyšším gymnáziu.

Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost při studiu. Výraznou prioritou je jazyková gramotnost, dalšími prioritami jsou informační gramotnost a schopnost logicky řešit situace na základě kritické analýzy problému. Výhodou šestiletého studijního programu je možnost podnítit větší motivaci ke studiu vzhledem k věku žáků a možnost budovat trvalejší a hlubší pracovní návyky.

Výuka žáků gymnázia je vedena ve třídách, kde je počet žáků oproti jiným oborům snížen a výuka má individualizovaný charakter. Za optimální počet je považováno v průměru 12 až 18 žáků ve třídě. Individuálním přístupem pedagogů je u žáků posilována schopnost adaptace na vyšší nároky při nastudování, osvojení a aplikaci učiva, jakož i na schopnost uplatňovat získané poznatky, vědomosti, znalosti a dovednosti v praxi.

Profil absolventa

Škola důsledně dbá na to, aby podporovala individualitu každého žáka a aby byl absolvent své-bytnou rozvinutou osobností schopnou stanovit si osobní cíle a nacházet cesty k jejich realizaci. To platí nejen u absolventů, kteří absolvují celý šestiletý cyklus vzdělávání, ale i u absolventů, kteří nastoupili ke studiu až v průběhu studia, zejména do 3. ročníku gymnázia z deváté třídy základní školy.

Absolvent Gymnázia Kostka

 • je vybaven znalostmi, vědomostmi, dovednostmi a návyky potřebnými nejen pro přijetí, ale pře-devším pro úspěšné studium na různých typech a oborech českých i zahraničních vysokých škol;
 • zvládá povinné učivo všech všeobecně vzdělávacích předmětů a nad rámec povinného učiva ovládá na nadstandardní úrovni učivo volitelných předmětů;
 • aktivně ovládá dva cizí jazyky, jeden z nich na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce;
 • využívá účelně administrativní software, bezpečně zvládá rutinní operace s ICT a využívá je na podporu svého studia i jako podporu pro řešení běžných situací;
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a předmětů a na základě toho vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy;
 • je schopen kriticky hodnotit společenské normy, umí uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti, rozumí principům, na nichž spočívají zákony;
 • umí vědomosti, znalosti a dovednosti získané studiem vzájemně propojovat a při posuzování jevů a problémů nacházet samostatně svá osobitá řešení;
 • je schopen vhodně prezentovat a obhájit výsledky své práce, je schopen plánovat experimenty a ze získaných informací činit odpovídající závěry, zná zásady myšlenkového i praktického expe-rimentování a dokáže je využívat v praxi;
 • chápe zásady týmové práce, je schopen v týmu kvalitně pracovat i tým samostatně řídit;
 • je komunikativní, své myšlenky a názory formuluje a vyjadřuje v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu;
 • je tolerantní k názorům jiných, ale také ke kulturním, náboženským, rasovým či duchovním spe-cifikám a odlišnostem, rozumí jejich variabilitě a ctí tradice evropské kultury i vlastního národa;
 • má pozitivní vztah k problematice ochrany zdraví a životního prostředí, chápe potřebu osobního rozvoje a má vytvořeny předpoklady pro další harmonický rozvoj svých fyzických a duševních charakteristik.

Podmínky přijetí

Pro závazné přijetí je nutné, aby zákonný zástupce uchazeče odevzdal či zaslal na adresu SŠ Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, do 1. března 2024 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu MŠMT. Ten obdržíte u vašeho výchovného poradce na ZŠ nebo si ji můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.

Pro tento obor není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do letošního přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

O výsledcích 1. kola přijímacího řízení budou (vedle souhrnných výsledků na školním webu) všichni uchazeči vyrozumněni osobním dopisem v termínu určeném příslušnými školskými předpisy pro letošní školní rok. Svůj zájem ke studiu nastoupit, je pak nutno doložit odevzdáním nebo zasláním zápisového lístku (možno jej též odevzdat při podpisu smlouvy).

Úspěšně přijatí uchazeči pak spolu s výsledkem přijímacího řízení obdrží pozvánku k podpisu smlouvy, jehož termín se předpokládá na začátku května. V měsíci květnu pak absolvují rozřazovací jazykové testy, sloužící pro zjištění úrovně znalostí cizích jazyků a určení optimální jazykové studijní skupiny.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium šestileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt