Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

Studium je rozděleno do tří základních období. Prima a sekunda slouží především pro rozvoj správných studijních návyků a dovedností, tercie až sexta k budování všeobecného znalostního základu a poslední dva ročníky (septima a oktáva) k hlubší profilaci studentů v oblastech odpovídajících jejich dalšímu studijnímu i profesnímu směrování formou volitelných předmětů a seminářů. Nedílnou součástí studia je výuka cizích jazyků. Pro individuální podporu a péči o potřeby studentů a jejich rodičů po celou dobu studia jsou k dispozici oddělení výchovného a kariérového poradenství a školní psycholog.

Absolventi Masarykova gymnázia jsou úspěšní nejen při přijímacích zkouškách ale především v dalším studiu na vysokých školách doma i v zahraničí a uplatnění se v nejrůznějších profesích. K rozvoji individuálního studijního a osobnostního potenciálu studentů slouží kromě výuky také bohatá mimoškolní činnost, z hlediska externí spolupráce jsou partnery školy také Centrum pro talentovanou mládež, The Duke of Edinburgh’s Award a Nadace manželů Kellnerových.

Kritéria a formuláře přihlášek pro přijímací řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Profil absolventa

 • je připraven k úspěšnému zvládnutí studia na vybrané české nebo zahraniční vysoké škole
 • bezpečně ovládá dva cizí jazyky (AJ + ŠJ/FJ/NJ/RJ)
 • má široký vědomostní základ a ucelené znalosti v oblastech svého individuálního zájmu
 • v přístupu k řešení teoretických i praktických úkolů uplatňuje samostatnost, tvořivost a originalitu
 • v ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správně
 • nalézá, kriticky hodnotí, třídí a prezentuje informace, aktivně využívá moderní techniku
 • dokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návyky
 • je čestný, pracovitý a ohleduplný

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt