Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Popis

 • vzdělávání s cílem poskytnout žákovi pevné základy v celé šíři vzdělávacích oblastí
 • podpora rozvoje individuálních schopností žáka pro úspěšné pokračování studia na zvolené vysoké škole
 • výuka tří světových jazyků a latiny, anglický, německý, ruský jazyk
 • příprava v anglickém jazyce k získání mezinárodně platného certifikátu FCE (úroveň B2 a výše)
 • poznávací a jazykové výjezdy Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko
 • podpora dalších zájmů a nadání žáka v rámci činnosti kroužků při škole (kurzy cizích jazyků, sportovní hry, sborový zpěv, tým Fair trade, Aiesec, kroužek tvorby rodokmenů, tvorby školního časopisu …)
 • škola spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež (CTM) , realizuje online kurzy předmětů v anglickém jazyce s podporou lektora, AP kurzy coby příprava ke studiu v zahraničí

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • složení jednotné přijímací zkoušky  z českého jazyka a literatury a matematiky
 • kvalitní výsledky vzdělávání na základní škole (do vstupního hodnocení se zahrnuje prospěch vzdělávacích předmětů z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku  a body za umístění v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží)
 • absolvování  přijímacího řízení v souladu s Kritérii pro přijetí pro daný školní rok.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

 • je zralou osobností s potřebou dalšího vzdělávání a sebevzdělávání
 • získal široký všeobecný základ vědomostí a dovedností, které umí uplatnit
 • rozvinul svůj intelekt i osobnostní předpoklady,  zná své silné stránky
 • je komunikativní a asertivní, respektuje různorodost hodnot a názorů ostatních lidí
 • komunikuje slovem i písmem dvěma cizími jazyky, efektivně využívá informační technologie
 • vyznačuje se tvůrčím myšlením, je samostatný v rozhodování a řešení problémů, kriticky hodnotí dosažené výsledky
 • je připraven ke studiu na vysoké škole, disponuje všeobecným přehledem (znalosti, dovednosti,  kompetence) v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření
 • zná své silné stránky, je komunikativní a asertivní,

Úspěchy školy v tomto oboru

 • dlouhodobě vynikající výsledky žáků u maturitní zkoušky v rámci gymnázií Zlínského kraje
 • úspěchy v olympiádách v okresních, krajských i celostátních kolech, ve sportovních soutěžích
 • zapojení do projektů Erasmus, AIESEC, Euroscola

Spolupráce se sociálními partnery​

 • Klub rodičů při Gymnáziu VK
 • Rada školy
 • Pedagogicko-psychologická poradna, nízkoprahové zařízení KamPak
 • Město Valašské Klobouky
 • Městské Muzeum, Městská knihovna, Kino Svět
 • spolupráce s dalšími organizacemi (Envi centrum Vysoké Pole, Kosenka Valašské Klobouky,..)
 • spolupráce se školami (partnerství s Gymnázii v Isny a v Púchově, fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Masarykovy univerzity Brno, spolupráce s UTB Zlín, s Univerzitou Pardubice,..)

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt