Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné ne
 • Přijímaných 96

Popis

V každém ze studentů školy objevuje jeho specifický talent a poskytuje mu kvalitní základy všeobecného vzdělání. Všemi dostupnými prostředky rozvíjí osobnost studenta, vede jeho myšlení k odpovědnosti a jednání k samostatnosti.

Škola nabízí vzdělávací program odpovídající potřebám současnosti, který klade důraz na kvalitu vzdělávání, předpokládá práci s talentovanými žáky i s žáky se specifickými potřebami.

Projekty, peer aktivity, účast na soutěžích a přehlídkách a akcent na jazykové vzdělávání jsou důležitým prvkem života školy. Zároveň škola usiluje o přesah výuky do reálného života a transfer získaných informací na víru.

Přijímací řízení

Přijímáme žáky po 9. třídě ZŠ. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. V kritériích přijetí je přihlédnuto i k prospěchu uchazeče a úspěchům v soutěžích pořádaných MŠMT. S každým uchazečem je veden motivační pohovor.

Učební plány

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Jazyk český 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Matematika 4 3 3 4 14
Biologie 2 2 3 0 7
Fyzika 2 3 2 0 7
Chemie 2 3 2 0 7
Zeměpis 2 1 2 0 5
Dějepis 2 2 3 0 7
Základy společ. věd 2 2 2 2 7+1
Náboženská výchova 2 2 1 1 6
Inform. a výp. tech. 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná/Hudební výchova 2 2 0 0 4
Volitelný předmět 0 0 2 3 5
Seminář 1 0 0 2 2 4
Seminář 2 0 0 2 2 4
Seminář jednoletý 0 0 0 2 2
Celkem 34 34 34 30 132

Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

Profil absolventa

 • student si osvojil potřebné strategie k učení a je motivován k celoživotnímu učení
 • aplikuje v praxi nabyté znalosti a kompetence dle školního vzdělávacího programu
 • osvojil si potřebné jazykové dovednosti
 • váží si sám sebe, váží si druhých a vnímá hodnoty
 • chová se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti
 • uplatňuje hodnoty a zásady inspirované evangeliem – pravdu, vzájemnou lásku, spravedlnost, odpovědnost a úctu

Kontakt

Adresa školy

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Jan Košárek

E-mail

ag@agkm.cz

Telefon

573 501 111

Zřizovatel

Církev

IČO

00226611

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt