Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/05
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

Žáci tohoto oboru zvládnou širokou škálu úkolů z oblasti užité grafiky, reklamy a z oblasti grafického designu. Během studia se učí používat speciální počítačové grafické programy, a také si osvojí klasické grafické techniky. Žáci se učí účinně používat grafickou stylizaci a zkratku, tříbí si vlastní citlivost k písmu, řeší úkoly z oblasti grafického designu a reklamy. Navrhují propagační materiály, jednotný vizuální firemní styl, velkoplošnou reklamu a obalový design. Učí se používat speciální grafické programy, graficky upravují reklamní tiskoviny, časopisy, knihy, zabývají se ilustrační tvorbou a studiem klasických grafických technik. Praktická výuka je doplněna o speciální technologii, která se zabývá materiály, historií a vývojem grafiky a polygrafie.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 2 2 2 2 8
CELKEM 18 13 12 12 55
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 4 8 0 0 12
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Přípravné kreslení 3 3 0 0 6
Figurální kreslení 0 0 4 3 7
Praktická cvičení 5 5 6 8 24
Navrhování 0 0 8 9 17
Písmo 2 2 2 0 6
CELKEM 20 23 25 25 93
CELKEM ROČNÍK 38 36 37 37 148

Profil absolventa

Absolvent oboru Grafický design má předpoklady pro samostatnou grafickou, designérskou nebo ilustrační tvorbu. Je připraven pro práci v grafických studiích, v různých reklamních agenturách, redakcích, nakladatelstvích a tiskárnách. Rovněž může pokračovat v dalším studiu na některé z vysokých škol výtvarné či výtvarně pedagogické orientace.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Baťa, RI Okna, Continental, Moleda, Slezské kamenolomy, ICM

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749