Cestovní ruch, turismus a rekreologie

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 38400/rok
 • Přijímaných 22

Profil absolventa

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Odborné zaměření ŠVP a získané znalosti z řady ekonomických předmětů kvalifikují absolventy především ke studiu vysokých škol zaměřených na oblast cestovního ruchu a rekreologie, znalosti z dalších odborných předmětů pak pro studium na všech školách ekonomického a podnikatelského zaměření.

Ve středoškolském měřítku nebývalý rozsah právní výuky doplněný výukou psychologických disciplín, managementu, informatiky a cizích jazyků, připravuje absolventa nejen pro následná vysokoškolská studia, ale také pro práci ve státní správě a v celé řadě ekonomicko-administrativních funkcí a pozic v malých a středních podnicích všech právních forem.

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat – získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Absolventi jdoucí přímo do praxe najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Mohou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu.

Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, hotelových a lázeňských komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, delegáti, animátoři, po absolvování praxe jako samostatní podnikatelé v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb.

Absolventi mohou také vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách orientovaných na cestovní ruch, popř. v organizacích veřejné správy zabývajících se cestovním ruchem.

Jedná se např. o následující činnosti:

 • příprava produktů cestovního ruchu (zájezdy a pobyty);
 • stanovení odpovídající prodejní ceny na základě kalkulace;
 • vedení a kontrola účetnictví, zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního servisu, vč. zpracování informací na počítači;
 • zajišťování odborných administrativních činností spojených s vedením cestovní kanceláře a agentury, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních;
 • komplexní zpracování marketingového průzkumu, tvorba prezentací firmy, včetně základní tvorby internetových stránek;
 • výkon činností spojených s nákupem, skladováním a prodejem a další;
 • orientace v podnikatelské legislativě a legislativě regulující podnikání v oblasti cestovního ruchu;
 • provádění základních manažerských činností (plánování, organizování, rozhodování, kontrolu, personální práci).
 • Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Odborné profilující kompetence

Šestici základních kategorií odborných kompetencí rozšiřujeme o samostatnou kategorii odborných (profilujících) kompetencí, které jsou rozvíjeny v rámci profilujícího zaměření ŠVP a z hlediska absolventa představují přidanou hodnotu jeho získaného odborného vzdělání.

Absolvent:

 • charakterizuje druhy a formy cestovního ruchu,
 • orientuje se v různých obchodních přístupech při jednání s klienty a obchodními partnery cestovní kanceláře/agentury;
 • orientuje se mezi subjekty na trhu cestovního ruchu;
 • má přehled o turisticky významných destinacích v ČR a ve světě,
 • organizuje, zabezpečuje a poskytuje jednotlivé služby cestovního ruchu;
 • připravuje podklady pro tvorbu produktů cestovního ruchu, sestaví nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů cestovního ruchu;
 • připravuje, provádí a vyhodnocuje průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních účastníků cestovního ruchu;
 • nabízí a poskytuje ubytovací služby;
 • organizuje a vykonává činnosti recepce a koordinuje je s činnostmi ostatních úseků;
 • orientuje se v obchodně – podnikatelských aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu;
 • kalkuluje ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečuje jejich odbyt;
 • sestavuje kalkulace zájezdů a pobytů na základě programu, itineráře a cen vstupů, zná principy tvorby cen;
 • využívá marketingové nástroje k sestavení nabídky a propagaci produktů a služeb cestovního ruchu, organizuje průzkum trhu a výsledky vyhodnocuje;
 • je schopen vytvořit průvodcovský výklad, organizačně se postarat o skupinu klientů;
 • orientuje se v širokém spektru volnočasových aktivit vhodných pro své klienty;
 • je schopen organizovat rekreační aktivity a praktické pohybové činnosti pro jednotlivce i skupiny;
 • umí získat finanční zdroje pro uskutečňování volnočasových aktivit a zabezpečit příslušné materiální podmínky.

Podmínky přijetí

Pro závazné přijetí je nutné, aby zákonný zástupce uchazeče odevzdal či zaslal na adresu SŠ Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, do 1. března 2024 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu MŠMT. Ten obdržíte u vašeho výchovného poradce na ZŠ nebo si ji můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.

Pro tento obor není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do letošního přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

O výsledcích 1. kola přijímacího řízení budou (vedle souhrnných výsledků na školním webu) všichni uchazeči vyrozumněni osobním dopisem v termínu určeném příslušnými školskými předpisy pro letošní školní rok. Svůj zájem ke studiu nastoupit, je pak nutno doložit odevzdáním nebo zasláním zápisového lístku (možno jej též odevzdat při podpisu smlouvy).

Úspěšně přijatí uchazeči pak spolu s výsledkem přijímacího řízení obdrží pozvánku k podpisu smlouvy, jehož termín se předpokládá na začátku května. V měsíci květnu pak absolvují rozřazovací jazykové testy, sloužící pro zjištění úrovně znalostí cizích jazyků a určení optimální jazykové studijní skupiny.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt

  JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, http://www.jvmrpic.cz