Žurnalistika a média

Střední škola Kostka s.r.o.

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia
  Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2.300,-/měsíc
 • Přijímaných 30

Profil absolventa

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Odborné zaměření ŠVP a získané znalosti z oblasti žurnalistiky, jejich žánrů, etiky žurnalistické práce, stejně jako dovednosti získané v disciplínách tvůrčích disponují absolventa k úspěšnému studiu především vysokých škol žurnalistického zaměření, stejně jako všech typů škol s obory uměleckými, a to podle jednotlivých individuálních dispozic (multimediální studia, stejně jako audiovizuální tvorba apod.

Ve středoškolském měřítku nebývalý rozsah dovedností a zkušeností ze žurnalistického prostře-dí, především pak jejich praktická realizace v rámci studentského webu či v rámci regionální televize disponují studenty také ke studiu oborů se zaměřením na český jazyk a literaturu, zároveň pak nabízejí výhodnější předpoklady pro práci v regionálních médiích či na pozicích, ve kterých je vyžadována schopnost komunikovat a orientovat se ve společensko-kulturní atmosféře dneška (např. pozice tiskových mluvčích apod.).

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat – získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání, žurnalistiky, ale i schopnost kritického myšlení k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Při přímém nástupu do praxe jsou absolventi schopni vykonávat činnosti v rámci následujících pracovních pozic: editor či šéfeditor zpravodajství, kulturní poradenství, samostatná žurnalistická činnost, funkce s požadavkem komunikativnosti – tiskový mluvčí, PR, fundrising apod.

Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity, a to zejména v oblasti kulturních médií, či obecně v široké oblasti kulturních průmyslů.

Odborné profilující kompetence

Šestici základních kategorií odborných kompetencí předepsaných RVP rozšiřujeme o samostatnou kategorii odborných (profilujících) kompetencí, které jsou rozvíjeny v rámci profilujícího zaměření ŠVP a z hlediska absolventa představují přidanou hodnotu jeho získaného odborného vzdělání.

Absolvent:

 • je schopen rozpoznat základní principy fungování žurnalistických textů, především pak rozlišuje mezi žánry zpravodajskými a publicistickými, což mu umožňuje přesnější vhled do celkové kulturně politické situace v zemi a orientaci v ní;
 • je schopen rozpoznat nedostatky žurnalistických textů a podle množství chyb vyhodnocuje, jak relevantní informaci ten který text nese;
 • na základě předchozího dokáže vytvořit vlastní žurnalistické texty, díky čemuž je de facto okamžitě schopen pracovat v médiích (zejména noviny, a internetové zpravodajské servery, ale i menší televizní stanice);
 • ovládá principy fungování i literárních textů, je tedy dobře vybaven i k tomu, aby psal scénáře pro menší útvary (od reklamních spotů až po vstupní reportáže z nejrůznějších typů akcí);
 • díky orientaci v základech žurnalistické etiky, díky rozšířeným znalostem historickým a literárním je disponován k pokračování na většině umělecky zaměřených škol věnujících se médiím či žurnalistice;

Podmínky přijetí

Uchazečům uvažujícím o studiu na naší škole, je doporučeno podání předběžné, nezávazné přihlášky.

Nejpozději do 14-ti dnů po obdržení předběžné přihlášky posíláme každému informační dopis. V něm najdete mj. informace o tom, jakou máte šanci na přijetí, jak máte dále postupovat v přijímacím řízení a samozřejmě nabídku akcí, kterých se můžete zúčastnit (např. nultý ročník, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám apod.)

Pro závazné přijetí je nutné, aby zákonný zástupce uchazeče odevzdal či zaslal na adresu SŠ Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, do 1. března 2019 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu MŠMT. Ten obdržíte u vašeho výchovného poradce na ZŠ nebo si ji můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.

Pro tento obor není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do letošního přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

O výsledcích 1. kola přijímacího řízení budou (vedle souhrnných výsledků na školním webu) všichni uchazeči vyrozumněni osobním dopisem v termínu určeném příslušnými školskými předpisy pro letošní školní rok (konec dubna 2019). Svůj zájem ke studiu nastoupit, je pak nutno doložit odevzdáním nebo zasláním zápisového lístku (možno jej též odevzdat při podpisu smlouvy).

Úspěšně přijatí uchazeči pak spolu s výsledkem přijímacího řízení obdrží pozvánku k podpisu smlouvy, jehož termín se předpokládá v závěru měsíce dubna 2018. V měsíci květnu pak absolvují rozřazovací jazykové testy, sloužící pro zjištění úrovně znalostí cizích jazyků a určení optimální jazykové studijní skupiny.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/