Právo, řízení firem a bankovnictví

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 38400/rok
 • Přijímaných 24

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Odborné zaměření ŠVP a získané znalosti z občanského, pracovního, rodinného, trestního a správního práva disponují absolventa k úspěšnému studiu především vysokých škol právnického zaměření, znalosti z dalších odborných předmětů pak pro studium na všech školách ekonomického a podnikatelského zaměření.

Ve středoškolském měřítku nebývalý rozsah výuky v oblasti právní a finanční problematiky doplněný výukou psychologických disciplín, managementu, informatiky a cizích jazyků, připravuje absolventa nejen pro následná vysokoškolská studia, ale také pro práci ve státní správě a v celé řadě ekonomicko-administrativních funkcí a pozic v malých a středních podnicích všech právních forem.

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat – získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Při přímém nástupu do praxe jsou absolventi schopni vykonávat činnosti v rámci následujících podnikových funkcí: logistika, výroba, personální práce, marketing (pracovní pozice v nákupních odděleních a skladech, v personálních útvarech, v oddělení, administrativní pracovník).

Absolventi mohou vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve výrobních i obchodních firmách, ve službách, popř. v organizacích veřejné správy apod.

Jedná se např. o následující činnosti:

 • vedení a kontrola firemního účetnictví, zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistická a rozborová činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního servisu, vč. zpracování informací na počítači;
 • stanovení odpovídající prodejní ceny na základě analýzy nákladů a cen v odvětví;
 • zajišťování odborných administrativních činností spojených s vedením firmy, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních
 • komplexní zpracování marketingového průzkumu, tvorba prezentací firmy, vč. základní tvorby internetových stránek;
 • výkon činností spojený s nákupem, skladováním a prodejem a další;
 • výkon činností spojený s prodejem finančních produktů;
 • orientace v podnikatelské legislativě a využívání právních norem při výkonu firemních činností;
 • provádění analytické činnosti při aplikaci fundamentálních i technických analýz s cílem optimalizace hospodaření s finančními prostředky
 • provádění základních manažerských činností (plánování, organizování, rozhodování, kontrolu, personální práci) v malých a středních firmách.

Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity.

Odborné profilující kompetence

Šestici základních kategorií odborných kompetencí rozšiřujeme o samostatnou kategorii odborných (profilujících) kompetencí, které jsou rozvíjeny v rámci profilujícího zaměření ŠVP a z hlediska absolventa představují přidanou hodnotu jeho získaného odborného vzdělání.

Absolvent:

 • rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání;
 • se orientuje v našem právním systému a právním řádu, rozumí základním právním pojmům;
 • efektivně pracuje s tištěnými i elektronickými zdroji právních informací;
 • umí aplikovat základní právní normy při řešení standardních situací;
 • umí zpracovat jednoduché právní písemnosti občanského, pracovního, obchodního a správního práva;
 • je schopen zpracovat podklady k získání oprávnění k podnikání ve zvoleném oboru;
 • umí zvolit a uplatnit adekvátní nároky v případě porušení práva;
 • zná strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností adresátů veřejnosprávního působení;
 • dodržuje předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů;
 • orientuje se v základní problematice práva EU;
 • účinně využívá různé typy komunikace v osobním životě i v pracovní oblasti;
 • ovládá zásady duševní hygieny při práci a vybrané relaxační techniky a metody;
 • orientuje se v základních zásadách a technikách asertivního chování;
 • identifikuje konfliktní situace a rozpozná jejich zjevné příčiny, navrhuje možnosti jejich řešení a předcházení konfliktním situacím.
 • rozumí podstatě a principům bankovnictví, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech bankovnictví;
 • orientuje se mezi subjekty finančního trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry;
 • vede obchodní jednání a připravuje podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje finančních produktů;
 • je schopen zajišťovat hotovostní i bezhotovostní platební styk včetně vyhotovování a zaúčtování příslušných dokladů;
 • dodržuje předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů;
 • umí vést dokumentaci klientů bankovních institucí;
 • je schopen jednat s klienty o produktech bankovních institucí s cílem uzavření smluv a prodeje produktů;
 • sleduje plnění smluvních podmínek ze strany klientů a navrhuje řešení v případě problémů.

Podmínky přijetí

Pro závazné přijetí je nutné, aby zákonný zástupce uchazeče odevzdal či zaslal na adresu SŠ Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín, do 1. března 2024 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu MŠMT. Ten obdržíte u vašeho výchovného poradce na ZŠ nebo si ji můžete stáhnout zde v elektronické podobě.

Uchazeč o studium dokládá k oficiální přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ (tj. z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku). Vysvědčení nemusí přikládat, jestliže je klasifikace na oficiální přihlášce ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku.

Pro tento obor není nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do letošního přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

O výsledcích 1. kola přijímacího řízení budou (vedle souhrnných výsledků na školním webu) všichni uchazeči vyrozuměni osobním dopisem v termínu určeném příslušnými školskými předpisy pro letošní školní rok . Svůj zájem ke studiu nastoupit, je pak nutno doložit odevzdáním nebo zasláním zápisového lístku (možno jej též odevzdat při podpisu smlouvy).

Úspěšně přijatí uchazeči pak spolu s výsledkem přijímacího řízení obdrží pozvánku k podpisu smlouvy, jehož termín se předpokládá na začátku května. V měsíci květnu pak absolvují rozřazovací jazykové testy, sloužící pro zjištění úrovně znalostí cizích jazyků a určení optimální jazykové studijní skupiny.

Učební plány

Učební plán obory naleznete na webových stránkách školy.