Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti (za profilaci můžeme považovat např. hlubší propracování ekonomického základu). Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: cizí jazyk, matematika, občanská výchova

Více informací najdete na našich webových stránkách

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
 • složení jednotné přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí. Jednotná přijímací zkouška je složena z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky 
 • hodnotí se i úspěšná účast v olympiádách a soutěžích, dlouhodobá sportovní a kulturní činnost a účast v soutěži Chemie objektivem,
 • podrobnější informace o aktuálních kritériích přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

​Absolvent:

 • komunikuje ve dvou cizích jazycích
 • zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • vést účetnictví,
 • zpracovávat daňové přiznání,
 • zpracuje marketingovou strategii podniku,
 • komunikuje se zahraničními partnery ústně i písemně ve dvou cizích jazycích,
 • zhodnotí důsledky efektivního hospodaření s materiálem a finančními prostředky na životní prostředí a sociální dopady,
 • orientuje se v problematice biomedicínských disciplín, somatologii a fyziologii tělesné zátěže,
 • vzdělává se ve sportovní teorii a převádí ji do praxe,
 • organizuje a vede moderní sportovní trénink,
 • je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout,
 • organizuje turnaje a soutěže,
 • řídí klub po ekonomické stránce,
 • vede a zpracovává legislativu a administrativu sportovního klubu

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy. Jejich uplatnění se odvíjí od profilace oboru, proto je důležité se před přijímacím řízením s ním seznámit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus nebo právo, právní a veřejnosprávní činnosti. Příbuznými obory jsou i obory ze skupiny podnikání v oborech a odvětvích. Mohou studovat i pedagogické a učitelské obory na vysokých školách, obory z oblasti společenských věd nebo gastronomie, hotelnictví a turismu.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se pravidelně zúčastňují středoškolské odborné činnosti a finančních soutěží. Ve školním roce 2016/2017 naši studenti získali 3. místo v soutěži Rozpočti si to.

Spolupráce se sociálními partnery

 • Obecně prospěšná společnost SOŠ a Gymnázia Staré Město
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Školská rada
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Městský úřad ve Starém Městě
 • Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana

Kontakt

Adresa školy

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bedřich Chromek

Telefon

572 420 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371790

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/