Informace o oboru

 • Kód oboru 29-54-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni se uplatnit při výkonu povolání cukrář v pozici výrobce cukrářských výrobků ve velkých, středně velkých i malých provozech. Absolvent by měl být schopen zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu cukrářských výrobků, umět je charakterizovat a hodnotit. Měl by znát komplexně technologické postupy při výrobě cukrářských výrobků, problematiku obsluhy strojů a zařízení v cukrárnách, možnosti údržby a seřízení technologických zařízení. Po úspěšném ukončení studia se může absolvent v souladu se školním vzdělávacím programem ucházet o přijetí do oborů pro absolventy daného oboru.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. (K posouzení zdravotního stavu je kompetentní registrující praktický lékař.)
 • Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání 29-54-H/01 Cukrář
Název školního vzdělávacího programu Cukrář
Zaměření
Délka a forma vzdělávání 3 roky, denní studium
Datum platnosti ŠVP Od 1. 9. 2009
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Chemie 2 2
Ekologie 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 2 2
Technologie 2,5 4 5 11,5
Suroviny 1,5 3 2 6,5
Stroje a zařízení 1 1 2
Odborné kreslení 1 1 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem 32 33 32 97
Nepovinné vyučovací
předměty
Projektové
řízení
1 1

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Cukrář bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen:

 • využívat odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku cukrářské výroby
 • znát chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných při cukrářské výrobě, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty a umět je využívat v praxi znát a dodržovat

Úspěchy v oboru

 

Spolupráce se sociálními partnery

 

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cukrář

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s