Informace o oboru

 • Kód oboru 28-52-H/01
 • Období oboru 2022/2023
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Po ukončení přípravy v oboru Chemik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent nachází uplatnění při výkonu povolání v chemickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického zaměření a v různých typech laboratoří. Umí se správně orientovat v principech prováděných technologických operací, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat  ve funkčních technologických schématech, samostatně obsluhovat chemickotechnologická zařízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických procesů.

Absolvent je současně vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, umí sestavit jednoduché laboratorní aparatury, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement.

Absolvent dodržuje na všech technologických úsecích chemických výrob a v chemických laboratořích zásady bezpečnosti a hygieny práce. Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, obsluha technologických zařízení, gumař, plastikář a dalších. Náplň ŠVP je zároveň základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením/ k posouzení zdravotního stavu je kompetentní registrující praktický lékař

Učební plány

Kód a název oboru
vzdělávání
28-52-H/01 Chemik
Název školního
vzdělávacího programu
Chemik
Zaměření
Délka a forma
vzdělávání
3 roky, denní studium
Datum platnosti ŠVP od 1. 9. 2009
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin
Povinné vyučovací
předměty
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Chemie 2 2
Fyzika 1 1 2
Ekologie 1 1
Informační a komunikační
technologie
2 2 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 2 2
Základy elektrotechniky 2 2
Technické kreslení 2 2
Odborná chemie 5 4 9
Technologie 2 3 5
Chemická technika 1 1 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem 32 34 34 100
Nepovinné vyučovací
předměty
Projektové řízení 1 1

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Chemik bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen ovládat chemickou terminologii.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Chemik

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/